Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc hủy bỏ việc chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định

Thứ Hai, 25/09/2017 - 10:40

              ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4970/QĐ-UBND

Chi Lăng, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ việc chứng nhận quyền sử dụng đất

không đúng quy định

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Báo cáo số 134/BC-TNMT ngày 21 tháng 9 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hủy bỏ việc chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Văn Khen, cùng vợ là bà Hứa Thị Giang, thường trú tại thôn Mu Cai Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đối với các thửa đất số 176, 220, tờ  số 14 và thửa đất số 23, tờ  số 16  bản đồ địa chính xã Quan Sơn tỉ lệ 1:1000 lập năm 2005, theo Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND huyện Chi Lăng, về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và được ghi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng có số seri AP 527378, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 819.

Lý do hủy bỏ: Việc UBND huyện Chi Lăng chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Văn Khen, cùng vợ là bà Hứa Thị Giang, được ghi tại QĐ số 3526/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và được ghi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng có số seri AP 527378, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 819, mục đích sử dụng của các thửa đất số 176, 220, tờ số 14 và thửa đất số 23, tờ số 16 bản đồ địa chính xã Quan Sơn tỉ lệ 1:1000 lập năm 2005 là đất bằng chưa sử dụng không đúng với hiện trạng khi cấp giấy chứng nhận, thực tế mục đích sử dụng là đất trồng lúa khác, do vậy việc chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên là không đúng mục đích sử dụng đất được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và khoản 56, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy đinh chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Quan Sơn và hộ gia đình ông Hoàng Văn Khen, tiến hành các thủ tục hủy bỏ việc chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất số 176, 220, tờ  số 14 và thửa đất số 23, tờ  số 16  bản đồ địa chính xã Quan Sơn tỉ lệ 1:1000 lập năm 2005 theo quy định.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện Chi Lăng công khai Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn và hộ ông Hoàng Văn Khen, bà Hứa Thị Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đinh Thị Thu

 

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,375

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:01:10

  Chi tiết:

   Hôm nay: 78

   Tuần này: 5008

   Tháng này: 20143

   Năm nay: 46247

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn