Các sở, ngành, huyện, TP

Tin tức sự kiện
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
Hội nghị lần thứ 7, BCH Đảng Bộ huyện khóa XXII  tổng kết công tác năm 2016   Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016. Ngày 19/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chi Lăng khóa XXII đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, tổng kết công tác năm 2016.
Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Ngày 21/12/2016, HĐND huyện Chi Lăng đã khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới có những thuận lợi và khó khăn ...
Ngày 20 tháng 5 năm 2016 Huyện ủy Chi Lăng đã ban hành kế hoạch số 10 - KH/HU kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn với một số nội dung như sau:
Thực hiện Văn bản số 2079/BVHTTDL-GĐ ngày 03/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phổ biến Cuộc thi Viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai và Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao các huyện, thành phố thông báo, phổ biến cuộc thi Viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động như sau:  
Thực hiện Kế hoạch số 937/KH-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo và Triển lãm ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới” tại 02 khu vực Vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.  
Nhập thông tin tóm tắt
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;   Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
         Ngày 09/3/2016 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã có Công văn số 80/VNCERT- ĐPƯC về việc cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu (Ransomware).             Cách thức tấn công mới của tin tặc là giả mạo một địa chỉ thư điện tử có đuôi là @tencongty.com.vn để gửi thư điện tử có kèm mã độc đến người dùng trong công ty đó. Việc giả mạo chính các địa chỉ thư điện tử của đơn vị sẽ làm cho người dùng khó phát hiện các thư giả mạo dẫn đến số lượng các máy tính bị lây nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu có khả năng tăng cao.  
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị trọng đại của cả nước; được tổ chức vào thời điểm cả nước đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực theo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra đối với cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và đang tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
     Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2015/HĐBCQG ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 51-CT-TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch và nội dung tổng thể về việc ban hành các văn bản phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sau đây gọi tắt là cuộc bầu cử) tại văn bản số 29/HĐBCQG-CTĐB ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia; Để triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trong cả nước đúng pháp luật, tiến độ và hiệu quả; đồng thời tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cho cuộc bầu cử như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 02 - CT/HU, ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 93a/KH-PN ngày 11/11/2015 của BTV Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021; Căn cứ kế hoạch số: 01/KH-BTV, ngày 13/01/2016 của Ban thường vụ Hội LHPN huyện về Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. BTV Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện
Thực hiện Chỉ thị số 02 - CT/HU, ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số: 97/KH-BTV, ngày 16/12/2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh V/v Tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số: 01/KH-BTV, ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Chi Lăng về Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 huyện Chi Lăng lần thứ XXII; tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện Chỉ thị số 02 - CT/HU, ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 93a/KH-BTV, ngày 11/11/2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
          Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.             Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và Mừng xuân Bính Thân, Lễ hội truyền thống, Lễ hội điểm huyện Chi Lăng năm 2016 cụ thể như sau:         
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015; Căn cứ Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ý kiến kết luận tại cuộc họp quán triệt, triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015 ngày 07/7/2015 và Văn bản số 157/HD-SNV ngày 19/8/2015 của Sở Nội vụ tỉnh hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2015; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 24/8/2015 của UBND huyện Chi Lăng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2015.  
Nhập thông tin tóm tắt

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 31,300

  IP của bạn: 184.73.72.65

  Thời gian: 2017-01-24 01:59:15

  Chi tiết:

   Hôm nay: 17

   Tuần này: 2447

   Tháng này: 13383

   Năm nay: 13383

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ: Khu Thống Nhất I - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.237; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: chilang@langson.gov.vn