Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc lập danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2017 (Số: 1848/UBND-NV, 31/10/2017)

Thứ Hai, 30/10/2017 - 19:52

                                                  Kính gửi: UBND các xã, trị trấn.

 

Thực hiện Công văn số 1085/SNV-XDCQ&CTTN ngày 26/10/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2017.

Để tổng hợp, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn lập danh sách cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Cán bộ chủ chốt cấp xã, gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.  Nội dung, cơ sở đào tạo

a) Nội dung: bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã.

b) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính thuộc Học viện Hành chính quốc gia.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

a) Lớp thứ nhất: Từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 24/11/2017 tại Nhà khách Tỉnh ủy; địa chỉ: Phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp đón học viên, làm thủ tục nhập học: từ 07 giờ 00 phút ngày 13/11/2017 tại Nhà khách Tỉnh ủy.

- Tổ chức khai giảng vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 13/11/2017 .

b) Lớp thứ hai: Từ ngày 27/11 đến hết ngày 08/12/2017 tại Nhà khách Tỉnh ủy; địa chỉ: Phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp đón học viên, làm thủ tục nhập học: từ 07 giờ 00 phút ngày 27/11/2017 tại Nhà khách Tỉnh ủy.

- Tổ chức khai giảng vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 27/11/2017.

4. Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC, ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng chi trả và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

5. Chỉ tiêu đăng ký

Theo Công văn số 1085/SNV-XDCQ&CTT ngày 26/10/2017 của Sở Nội vụ, huyện Cao Lộc được phân bổ 20 chỉ tiêu, lớp thứ nhất 10 chỉ tiêu; lớp thứ hai 10 chỉ tiêu.

UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng, đăng ký danh sách tham dự bồi dưỡng theo biểu mẫu đính kèm văn bản này gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) bằng văn bản và địa chỉ hộp thư điện tử: Noivucaoloc.ls@gmail.com chậm nhất ngày 03/11/2017 để tổng hợp.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị phản ảnh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), số điện thoại 0205 3862 029 để thống nhất thực hiện./.

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn