Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc Lập danh sách các đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (Số: 1847/UBND-NV, Ngày 31/10/2017)

Thứ Hai, 30/10/2017 - 19:50

Kính gửi:

    - Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;

     - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện;

     - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;

     - Các trường học công lập trên địa bàn huyện.

 

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thực hiện hiện Công văn số 470/TTr-PCTN ngày 24/10/2017 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập danh sách các đối tượng thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, cụ thể như sau:

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản

Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng; Điều 7, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên) trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn huyện. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện;

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã;

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (Đối với xã), công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (Đối với thị trấn) phụ trách lĩnh vực Địa chính;

- Công chức Tư pháp - hộ tịch UBND các xã, thị trấn phụ trách lĩnh vực chứng thực;

- Trưởng Công an xã, thị trấn (riêng đối với thị trấn Cao Lộc và thị trấn Đồng Đăng, Phó Trưởng Công an thị trấn phải kê khai);

- Công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực:

+ Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan: phụ trách kế toán, thủ quỹ, phân bổ ngân sách;

+ Tài chính;

+ Tổ chức cán bộ;

+ Xây dựng: Phụ trách cấp giấy phép xây dựng; thẩm định dự án xây dựng; quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng; Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phòng mặt bằng;

+ Giao thông: phụ trách giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông;

+ Tài nguyên môi trường: phụ trách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;

+ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phụ trách, theo dõi thú y;

+ Lao động - thương binh - xã hội: phụ trách thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi đối với người có công;

+ Thanh tra và phòng chống tham nhũng: phụ trách công tác thanh tra mà chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; làm công tác phòng chống tham nhũng, công chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

+ Giáo dục và Đào tạo: phụ trách tuyển sinh, đào tạo thuộc các trường công lập; thẩm định hồ sơ thành lập các trường; thẩm định sách giao khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu;

+ Tư pháp: phụ trách cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp.

(Chi tiết các vị trí có nghĩa vụ kê khai TSTN như phụ lục I kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP).

2. Thời gian và địa điểm nộp danh sách

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn lập danh sách các đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 2017 (theo mẫu biểu gửi kèm) gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp theo quy định. File mềm danh sách các đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 2017 gửi về địa chỉ: noivucaoloc.ls@gmail.com

- Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách những người thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập của các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTDT BT TH&THCS, PTDT BT THCS công lập trên địa bàn huyện gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/11/2017.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn