Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc rà soát, bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 (Số: 1834/UBND-DT, Ngày 27/10/2017)

Thứ Năm, 26/10/2017 - 19:47

                                      Kính gửi:     

                                                   -  Phòng Dân tộc;

                                                   -  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg, ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Để chủ động thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  năm 2018 trên địa bàn huyện Cao Lộc, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu phòng Dân tộc, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Dân Tộc tham mưu cho UBND huyện xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2017, phương hướng năm 2018 gửi về Ban Dân Tộc tỉnh trước 15/11/2017.

2. UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức rà soát, bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 (theo biểu mẫu và hướng dẫn gửi kèm), gửi về UBND huyện (qua Phòng Dân tộc) trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.   

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Dân tộc, số điện thoại 0253.862.586) để được hướng dẫn chi tiết./.

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn