Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Số: 1828/UBND-NV, Ngày 27/10/2017)

Thứ Năm, 26/10/2017 - 19:45

                     Kính gửi:

       - Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;

                    - Các trường học trên địa bàn huyện;

      - Trung tâm GDNN - GDTX huyện;

                      - UBND các xã, thị trấn.

 

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc về nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã, thị trấn; Hướng dẫn số 15-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Công văn số 19-CV/BCĐ ngày 25/10/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc về việc thực hiện hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình. UBND huyện yêu cầu:

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; các trường học trên địa bàn; Trung tâm GDNN - GDTX huyện tiến hành đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng dẫn số 15-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng dẫn số 13-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc.

(Hướng dẫn số 13-HD/BCĐ ngày 13/6/2017; số 15-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị).

3. Kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc.

Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp kết quả đánh giá đối với các cơ quan đơn vị trường học; các đơn vị trường học gửi kết quả đánh giá về Phòng Giáo dục & Đào tạo trước ngày 10/11/2017 để tổng hợp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn