Các sở, ngành, huyện, TP

Cao Lộc bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2017

Thứ Hai, 30/10/2017 - 18:07

       Trong thời gian hơn 2 tháng các học viên được truyền đạt một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan cho hành động cách mạng của Đảng... Ngoài ra các học viên còn được trang bị một số kiến thức về chủ nghĩa xã hội khoa học và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, các học viên sẽ vận dụng vào thực tế công tác, chủ động, tích cực  tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

          Kết thúc khóa học 100% học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 2 học viên đạt loại xuất sắc, 57 học viên đạt loại giỏi và 11 học viên đạt loại khá./. 

 

Xuân Điệp_ Đài Cao Lộc

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn