Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc công nhận kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Thứ Năm, 08/12/2016 - 09:22

                                                             QUYẾT ĐỊNH

                      Về việc công nhận kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

 

 
   

                          CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

 

        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

         Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

Theo Báo cáo số 515/BC-HĐTD ngày 06/12/2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016,

                                                           QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công nhận kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Cao Lộc đối với 71 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, trong đó:

          - Thí sinh tham dự thi tuyển: 62 thí sinh.

          - Thi sinh bỏ thi tuyển: 09 thí sinh.  

(Có danh sách và kết quả điểm thi kèm theo)

          Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có trách nhiệm:

          1. Niêm yết kết quả điểm thi tuyển theo quy định.

          2. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện gửi thông báo kết quả điểm thi tuyển đến các thí sinh dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

          3. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo theo quy định.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đính kèmDung lượng
QD cong nhan ket qua diem thi tuyen.DOC32 KB
KET QUA DIEM THI TUYEN (kem Quyet dinh cong nhan).xls79 KB

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn