Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2016

Thứ Sáu, 04/11/2016 - 08:34

 

                                                                                                        

                                                             QUYẾT ĐỊNH

                 Về việc thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2016

 
   

 

                                           CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

 

         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

         Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

         Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

        Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

        Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện Cao Lộc về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016; ;

        Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 tại Tờ trình số: 169/TTr-HĐTD ngày  31/10/2016,

 

                                                              QUYẾT ĐỊNH :

 

          Điều 1. Công nhận 96 thí sinh đủ điều kiện, 01 thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Cao Lộc, cụ thể như sau:

          1. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: 96 thí sinh, gồm:

           - Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: 26 thí sinh;

           - Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: 20 thí sinh;

           - Chức danh công chức Văn hoá - Xã hội: 14 thí sinh;

           - Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 34 thí sinh;

           - Chức danh công chức Trưởng Công an xã: 02 thí sinh.

           2. Thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển: 01 thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch do chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định (chưa có chứng chỉ tin học).

( Có danh sách kèm theo)

         Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có trách nhiệm :

         1. Thông báo và niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2016 theo quy định.

          2. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện các quy trình tuyển dụng theo kế hoạch.

          3. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo theo quy định.

           Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016; Trưởng Phòng Nội vụ và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

           Quyết định này được thông báo công khai trên trang điện tử của UBND huyện Cao Lộc, niêm yết tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc và trụ sở UBND các xã nơi tuyển dụng./.

Đính kèmDung lượng
Danh sachTS Du, Khong du dk du tuyen CCCX 2016 (Kem QD).xls88 KB

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn