Các sở, ngành, huyện, TP

Thực hiện Dự án: Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc

Thứ Bảy, 29/10/2016 - 04:07

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

Thực hiện Dự án: Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc

 

 
   

       Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

       Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc;

        Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Dự án: Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

          Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số  1186/TNMT ngày   07/10/2015,

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo như sau:

          1. Thu hồi đất của hộ ông Dương Chằn Quý

- Địa chỉ thường trú: Thôn Xả Thướn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

- Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng  658,20 m2; cụ thể như sau:

STT

BĐĐC

Trích đo ĐC

Loại đất

 Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

 
 

Số thửa

Tờ bản đồ

Số thửa

Tờ bản đồ

 
 
 

1

22

6

22

1

CLN

658,20

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

658,20

 

 

2. Lý do thu hồi đất: Thực hiện Dự án: Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

          3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

          Trong thời gian bắt đầu từ tháng 6/2015 đến khi kết thúc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

          4. Dự kiến kế hoạch di chuyển tài sản, cây cối hoa màu

          Sau khi UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình, UBND huyện sẽ tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tổ chức di chuyển  tài sản cây cối, hoa màu theo quy định.

          Ông Dương Chằn Quý có trách nhiệm phối hợp với Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ dự án thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Đính kèmDung lượng
kem theo TB.xls62.5 KB
CV ban hanh thong bao thu hoi dat.doc39.5 KB

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn