Các sở, ngành, huyện, TP

Về nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Cao Lộc

Thứ Năm, 03/11/2016 - 04:00

 

 

                                                          THÔNG BÁO

       Về nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Cao Lộc

 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BXDNHĐT ngày 03/10/2016 của Ban xây dựng Ngân hàng đề thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 66/QĐ-BXDNHĐT ngày 10/3/2016 của Ban xây dựng Ngân hàng đề thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 về việc thay thế Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 62/QĐ-BXDNHĐT ngày 03/10/2016 của Trưởng Ban xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về việc thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND, ngày 16/9/2016 của UBND huyện Cao Lộc về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

          Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 thông báo nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Cao Lộc như sau:

          1. Môn Kiến thức chung: Theo phụ lục số 1 đính kèm thông báo này;

          2. Môn Tin học Văn phòng: Theo phụ lục số 2 đính kèm thông báo này;

          3. Chuyên ngành chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Theo phụ lục số 3 đính kèm thông báo này;

          4. Chuyên ngành chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: Theo phụ lục số 4 đính kèm thông báo này;

          5. Chuyên ngành chức danh công chức Văn hóa - Xã Hội: Theo phụ lục số 5 đính kèm thông báo này;

          6. Chuyên ngành chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: Theo phụ lục số 6 đính kèm thông báo này.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 thông báo để các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển được biết và thực hiện./.

 

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CCCX

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH

- UBND huyện (B/c);                                                               

- Hội đồng TDCCCX;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Thí sinh đủ ĐK dự tuyển;

- Phòng Nội vụ (03 bản);

- Lưu: HSTD.                                               

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                                              Liễu Văn Chiến

Đính kèmDung lượng
1. Mon Kien thuc chung 2016.doc38 KB
2.Mon Ti hoc van phong 2016.doc32.5 KB
3. Tuphap Ho tich 2016.doc35 KB
4.Van phong Thong ke 2016.doc42 KB
5 Van hoa Xa hoi 2016.doc45 KB
6.DC,XD,NN,MT 2016.doc44.5 KB

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn