Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc Nộp hồ sơ cán bộ; kê khai phiếu bổ sung lý lịch CBCC và thống kê số lượng cán bộ, công chức năm 2015 (Số:1928/UBND-NV, ngày 31/12/2015)

Thứ Năm, 31/12/2015 - 09:15

                                                        Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

                            

Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV, ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; Thông tư số 11/2012/TT-BNV, ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND, ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế  và cán bộ, công chức, viên chức;

Để đảm bảo hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức được cập nhật, liên tục, thuận tiện cho việc quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo số lượng cán bộ, công chức hiện có mặt làm việc, thực hiện việc kê khai phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý như sau:

1. Kê khai phiếu bổ sung lý lịch

1.1. Đối tượng kê khai lý lịch bổ sung:

- Cán bộ xã, thị trấn giữ các chức danh:

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Công chức xã, thị trấn giữ các chức danh:

+ Trưởng Công an;

+ Chỉ huy trưởng Quân sự;

+ Văn phòng - thống kê;

+ Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

+ Tài chính - kế toán;

+ Tư pháp - hộ tịch;

+ Văn hóa - xã hội.

1.2. Thời gian tính để kê khai vào phiếu bổ sung lý lịch:

- Trong năm 2015, nếu có sự thay đổi thực hiện kê khai phiếu bổ sung lý lịch (Có phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức kèm theo).

- Cán bộ  thuộc diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý: Nộp phiếu bổ sung lý lịch về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Chủ tịch UBMTTQ xã và Trưởng các đoàn thể; công chức xã: Phiếu bổ sung lý lịch lưu hồ sơ tại xã quản lý;

Lưu ý:  Các cán bộ, công chức đã kê khai hồ sơ nếu có sự thay đổi về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn, gia đình… thực hiện kê khai lý lịch bổ sung. Nếu không có sự thay đổi không thực hiện việc kê khai lý lịch bổ sung.

2. Thống kê số lượng cán bộ, công chức  hiện có mặt làm việc tính đến 31/12/2015 ( theo biểu mẫu gửi kèm theo).

3. Nộp hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý

- Cán bộ (Có danh sách kèm theo) thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý mà chưa nộp hồ sơ, khẩn trương thực hiện kê  khai và nộp  hồ sơ về UBND huyện ( qua Phòng Nội vụ).

4. Thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo

Các xã, thị trấn nộp hồ sơ cán bộ; phiếu bổ sung lý lịch và danh sách thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã cả bản giấy và bản điện tử về UBND huyện (Qua Phòng Nội vụ) chậm nhất là ngày 10/01/2016 (bản điện tử gửi vào địa chỉ Emai: Noivucaoloc.ls@gmail.com).

Các biểu mẫu đăng tải tại địa chỉ email sau:

Email: phongnoivucl@gmail.com

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn