Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân năm 2015 - 2016 (Số: 1885/UBND-NNPTNT, ngày 22/12/2015)

Thứ Ba, 22/12/2015 - 09:08

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân năm 2015-2016.

Vụ Đông Xuân là vụ sản xuất chính trong năm và chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Để đảm bảo triển khai thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân năm 2015 - 2016, hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2016, Ủy ban nhân dân huyện để nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Trên cơ sở bảo đảm an ninh lương thực, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng nông lâm sản nhất là các sản phẩm lợi thế của từng địa phương để hình thành ngày càng rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Thúc đẩy các hình thức liên kết, hợp tác trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị nông lâm sản hàng hoá, thu hút lao động nông thôn tham gia sản xuất.

2. Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo và các chương trình mục tiêu khác. 

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dịch vụ nông nghiệp; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và các loại vật tư nông nghiệp khác; chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Quản lý tốt chất lượng nông lâm sản và vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi, nâng cao năng lực tưới của các công trình thuỷ lợi; bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

   - Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn về cơ cấu giống, lịch thời vụ, xây dựng kế hoạch sản xuất Đông Xuân gắn với kế hoạch sản xuất các vụ khác trong năm để tạo chuỗi luân canh hợp lý, sản xuất vụ trước tạo điều kiện thuận lợi cho vụ sau, tăng diện tích lúa mùa sớm để mở rộng diện tích cây vụ đông. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, tăng cường đầu tư, thâm canh để tăng năng suất và chất lượng nông sản, tiết kiệm vật tư, công lao động; chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng, chủ động trong việc sản xuất, cung ứng con giống các vật nuôi chủ lực (lợn, gia cầm, thủy sản). Từng bước gắn kết chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo hướng an toàn sinh học với việc hình thành cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch.

- Chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức cung ứng đầy đủ, kịp thời và đảm bảo về số lượng, chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp thiết yếu phục vụ cho sản xuất.

- Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra đối với các loại giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp không đúng quy định, không bảo đảm chất lượng.

- Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm dịch động, thực vật; phối hợp chặt chẽ với Trạm thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Hạt kiểm lâm triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa Đông; thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn phá rừng, đốt rừng và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng nông lâm sản, thuỷ sản theo chuỗi và vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện sản xuất theo đúng quy trình VietGAP; tuyên truyền cho người sản xuất không sử dụng các loại chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng các tên đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng các vùng sản xuất tập trung, phát huy tiềm năng lợi thế của từng địa phương, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị cao; khuyến khích các Hợp tác xã nông nghiệp trong liên kết tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh liên kết 04 nhà “Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông”.

- Chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi chủ động điều tiết nước theo lịch thời vụ nhằm quản lý chặt chẽ nguồn nước, phân phối nước hợp lý, tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất vụ Đông Xuân. Chủ động xây dựng phương án chống hạn; Phát động phong trào ra quân, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra quân đầu xuân Bính Thân 2016: Trồng cây, làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai 2016; thực hiện tốt công tác kiểm tra các công trình thủy lợi, các vị trí có nguy cơ mất an toàn gây sạt lở đất, sạt lở bờ sông suối trước mùa mưa bão, duy trì chế độ trực ban trong mùa mưa bão để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Khuyến nông viên, Thú y viên cơ sở, triển khai tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp năm 2016, phấn đấu đến hết năm vượt các chỉ tiêu đề ra.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể hoá Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo và các chương trình mục tiêu khác.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chú trọng công tác chuẩn bị vật tư nông nghiệp, bảo đảm đủ giống chất lượng tốt; Thực hiện dự án quy hoạch vùng cây nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm: mỗi xã lựa chọn 2 - 3 cây chủ lực để phát triển sản xuất nhằm thu hút lao động nông thôn tham gia sản xuất tại địa phương.

 - Chỉ đạo các thôn, các đoàn thể Ủy ban mặt trận tổ quốc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng từ 1-2 vùng sản xuất tập trung, trong đó tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, đồng thời sản xuất phải gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

 - Tăng cường công tác giám sát và phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Hướng dẫn nông dân thực hiện che chắn chuồng trại, chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi đặc biệt là trâu, bò; không thả rông trâu, bò vào những ngày rét đậm, rét hại; kịp thời xử lý khi có tình huống thiên tai, dịch hại xảy ra. Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ xăng, dầu chạy máy bơm nước chống hạn cho dân tại một số vùng khó khăn, bảo đảm cung cấp nước kịp thời cho cây trồng; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước tưới.

 - Chỉ đạo các thôn huy động sức dân cùng với hỗ trợ xi măng của Nhà nước để tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi nhỏ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

 - Chỉ đạo phối hợp với các Đoàn kiểm tra việc kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

3. Đội quản lý thị trường số 2 Cao Lộc: Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật nhập lậu, nhất là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

4. Phòng Dân tộc: Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, giải pháp sản xuất Đông Xuân và xây dựng nông thôn mới; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình sản xuất giỏi để góp phần thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2015 - 2016.

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

7. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện thành lập các Đoàn kiểm tra nắm tình hình sản xuất Đông Xuân, để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổng hợp, báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), để kịp thời chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016 đạt kết quả cao.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công văn này./.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAO LỘC

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.861.306; Fax: (025) 3.861.240; Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn

Thiết kế và Xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn