Ngày 14/5/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã tiến hành đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm đợt I năm 2020.