Năm 2020, trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, tỉnh Lạng Sơn không tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng, hội nghị, hội thảo mà tăng cường công tác truyền thông triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.