Ngày 16/1/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết hoàn thành 270/284 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trên phần mềm; đã giải quyết 319/347 hồ sơ tiếp nhận từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đang giải quyết 28 hồ sơ trong thời hạn; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện, thành phố là 29.003 hồ sơ, đã giải quyết 27.416 hồ sơ, đang giải quyết 1.587 hồ sơ trong thời hạn; đã hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 49/49 xã, phường, thị trấn; tích hợp đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu địa chính được 151/127 xã, vượt 18,8% kế hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân đạt 312,5% kế hoạch giao…

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đặc biệt chú trọng quán triệt tinh thần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 bảo đảm thời hạn theo quy định; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quan tâm đến công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết công việc./.

 

Bích Diệp