Chiều ngày 13/8/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2019 để xem xét các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung của phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, một số huyện, ngành về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Quyết định số 10/QĐ-UBND được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đang có hiệu lực thi hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời, đã khắc phục được những hạn chế của các quy định trước, do vậy, thống nhất không sửa đổi Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh. Các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng về mục tiêu, chính sách của tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Các đại biểu cũng thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018; về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với dự án: Xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Cao Lộc; về bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về việc xin ý kiến dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 1.

 

Đối với những nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp, chỉnh sửa câu từ phù hợp, hoàn thiện các Dự thảo trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2019)./.

 

Khánh Ly