Ngày 31//7/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai Luật lâm nghiệp  năm 2019 đến các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã trên địa bàn.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 15/11/2017, gồm 12 Chương, 108 Điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; tiếp đó các quy định, phạm vi, cũng như thẩm quyền, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp cũng được các đại biểu nghiên cứu, biết đến thông qua Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính tronng lĩnh vực lâm nghiệp.

 

Thông qua hội nghị nhằm truyền đưa pháp luật đi vào cuộc sống và áp dụng thực tiễn các công tác xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp ngày càng nghiêm minh và tuân thủ đúng pháp luật, góp phần duy trì kỷ cương trong quản lý hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn./.

 

Thanh Huệ