BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Nghị quyết xác nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn Theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 15/2006/NQ-HĐND

    Bình Gia,  ngày 30  tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn

Theo nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 7

 

            Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

            Căn cứ Nghị định 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

            Căn cứ tờ trình số 99 /TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của UBND huyện về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

            Điều 1. Xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP  ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã:

            - Đơn vị hành chính loại 1: 0

            - Đơn vị hành chính loại 2: 17 đơn vị.

            - Đơn vị hành chính loại 3: 02 đơn vị xã; 01 đơn vị thị trấn.

            ( Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch UBND huyện Bình Gia hoàn tất thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của pháp luật.

            Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bình Gia khoá XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH                      

- TT HĐND tỉnh Lạng sơn;

- UBND tỉnh Lạng sơn;

- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;

- Công báo tỉnh;                                                                                                   (Đã ký)

- TT HU Bình gia;

- CT,PCT HĐND huyện;                                                

- CT UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                                  Lý Văn Thăng

- UBMTTQ huyện ;

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu hồ sơ kỳ họp.

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,139

  IP của bạn: 54.156.61.117

  Thời gian: 2018-03-18 14:40:23

  Chi tiết:

   Hôm nay: 410

   Tuần này: 9204

   Tháng này: 22138

   Năm nay: 88640

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com