BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

MẪU GIẤY TỜ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ MẪU SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN

 

Phụ lục 02:  Mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành Giấy chứng nhận

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất )

 

STT

Ký hiệu

Tên tài liệu

I

Mẫu giấy tờ sử dụng trong thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

1

Mẫu số 01/ĐK-GCN

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, chứng nhận bổ sung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2

Mẫu số 02/ĐK-GCN

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

3

Mẫu số 03/ĐK-GCN

Đơn đề nghị đăng ký biến động

4

Mẫu số 04/ĐK-GCN

Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

5

Mẫu số 05/ĐK-GCN

Danh sách các thửa đất nông nghiệp đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận

6

Mẫu số 06/ĐK-GCN

Danh sách nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng một thửa đất

7

Mẫu số 07/ĐK-GCN

Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

8

Mẫu số 08/ĐK-GCN

Sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

9

Mẫu số 09/ĐK-GCN

Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đã chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

II

Mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành Giấy chứng nhận

13

Mẫu số 10/ĐK-GCN

Sổ theo dõi việc phát hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

14

Mẫu số 11/ĐK-GCN

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01a/ĐK-GCN

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    .....Giờ….phút, ngày… / … / …

    Quyển số ……, Số thứ tự……..

       Người nhận hồ sơ

        (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN,

 CHỨNG NHẬN BỔ SUNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Dùng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp huyện)

 

 

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

  1.2. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)

 

2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

(Đánh dấu vào ô

trống lựa chọn)

 

3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…;

   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;

   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;

 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......;

 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;

 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;

(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)

 

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)

 

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): .................................................................................. ;

 b) Địa chỉ: ................................................................................................................................................. ;

 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2);

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ................................................. ;

 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: ........................................................  m2;

 e) Kết cấu: ................................................................................................................................................. ;

 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: ................................................................... ;

 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: ...............................................

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

 

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

 

 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;

 b) Nguồn gốc tạo lập:

- Tự trồng rừng:

- Nhà nước giao không thu tiền:

- Nhà nước giao có thu tiền:

- Nhận chuyển quyền:

   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…

a) Loại cây: ………….....................…;

b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….

………………………….….………...

……………….………………………

………………………………………

 

5. Những giấy tờ nộp kèm theo:

   ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................                                                                                ................................................................................................................................................

 

6. Đề nghị:

  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………...

  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….

 

           

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ………………………………………..... 

- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 

- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...…………………………...

- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 

- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................

- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................

…………………………………………………………..…......................…………………....

………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

……………., ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý).

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

     

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01b/ĐK-GCN

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày… / … / …

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

     (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN,

 CHỨNG NHẬN BỔ SUNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 (Dùng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp tỉnh)

 

 

 

Kính gửi: UBND ........................................................................

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Xem hướng dẫn viết đơn  trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………

  ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  1.2. Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………

(Tổ chức phải ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở thì ghi tên , năm sinh; số và ngày, nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch. Trường hợp cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản với các chủ khác thì kê khai tên các chủ khác vào danh sách kèm theo)

 

2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

                    - Cấp GCN đối với thửa đất       , Tài sản gắn liền với đất

(Đánh dấu vào ô

trống lựa chọn)

 

3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

  3.1.Thửa đất số: ………………..…….….; 3.2. Tờ bản đồ số: ............................................................. ;

  3.3. Địa chỉ tại: ...................................................................................................................................... ;

3.4. Diện tích: ………................... m2;  sử dụng: chung: .................. m2;  riêng: .................................................................... m2;

3.5. Sử dụng vào mục đích: .............................................., từ thời điểm: ............................................ ;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .............................................................................................. ;

3.7. Nguồn gốc sử dụng: ...................................................................................................................... ;

(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)

 

4. Tài sản gắn liền với đất (chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)

 

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

 a) Tên công trình (nhà ở, trụ sở, nhà xưởng, nhà kho, …): ...................................................................... ;

 b) Địa chỉ: ................................................................................................................................................. ;

 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2);

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ................................................. ;

 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: ........................................................  m2;

 e) Kết cấu: ................................................................................................................................................. ;

 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: ................................................................... ;

 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: ...............................................

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

 

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

 

 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;

 b) Nguồn gốc tạo lập:

- Tự trồng rừng:

- Nhà nước giao không thu tiền:

- Nhà nước giao có thu tiền:

- Nhận chuyển quyền:

   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………

a) Loại cây: ……….........................… ;

b) Nguồn gốc tạo lập: ..……………….

………………………………….……

………………………………………

………………………………………

 

5. Những giấy tờ nộp kèm theo:

   ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................   

 

6. Đề nghị: ……………………………………………………………………………………

  ………………….…………………………………………………………………………….

 

           

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                            (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng).

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

 

 

 

 

…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 02/ĐK-GCN

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    .....Giờ….phút, ngày… / … / …

   Quyển số ……, Số thứ tự……..

      Người nhận hồ sơ

        (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

 

Kính gửi: UBND ......................................................................

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT               (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………

  ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….………;

   2.3. Ngày cấp GCN …  / …  / ………..

 

3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................

..................................................................................................................................................

 

4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)

 

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

   - Thửa đất số: ………………..…….……;

   - Tờ bản đồ số: ……………………....…;

   - Diện tích: ……..…...……................ m2

   - …………………………….……………

 

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

   - Thửa đất số: ………………..…….….;

   - Tờ bản đồ số: ……………………....…;

   - Diện tích: ……………..……............. m2

   - …………………………….……………

 

5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)

    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

 

  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

  - Tên công trình: ……………….…………;

  - Diện tích xây dựng: ............................ m2;

  - .........................................................................

   ..........................................................................

   ..........................................................................

   ..........................................................................  

 

5.2. Thông tin có thay đổi:

 - Tên công trình: …………………………;

 - Diện tích xây dựng: ........................... m2;

 - ..........................................................................

   ..........................................................................

   ..........................................................................

   ..........................................................................    

 

6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

 

6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 

6.2. Thông tin có thay đổi:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 

7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

 

7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 

7.2. Thông tin có thay đổi:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 

8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

   - Giấy chứng nhận đã cấp ;

  ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 

 

         

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                            (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Về việc niêm yết thông báo mất GCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất)

..............................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

 

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

…………, ngày…/…./ …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

 

…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

     

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 3/ĐK-GCN

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    .....Giờ….phút, ngày… / … / …

    Quyển số ……, Số thứ tự……..

      Người nhận hồ sơ

        (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN

GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Dùng cho trường hợp đổi tên; thay đổi diện tích thửa; thay đổi hạn chế quyền nghĩa vụ tài chính; thay đổi các thông tin về tài sản gắn liền với đất)

 

 

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         

  ..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

………………………….…………………;

…………………….………………………;

…………………….………………………;

 

4. Lý do biến động

   .............................................................................................................................................;

 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;

      .........................................................................................................................................

      .........................................................................................................................................

      .........................................................................................................................................     

 

         

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                           ……………, ngày .... / ... /......

                                             Người viết đơn

                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DANH  SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,  CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI  ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, chứng nhận bổ sung của:...................................................................)

Sử dung chung thửa đất         ; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất        (đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ...   Tờ bản đồ số: ...      Thuộc xã: …                           huyện …                                tỉnh …

Mẫu số 4/ĐK-GCN

 

 

Số thứ tự

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Năm sinh

Giấy tờ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Địa chỉ

Ký tên

Ghi chú

Loại giấy tờ

Số

Ngày cấp

Cơ quan cấp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Hướng dẫn:

     - Trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì kê khai tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó;

     - Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi theo loại giấy tờ như Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, Quyết định thành lập, Giấy đăng ký kinh doanh, …;

       Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các thông tin trong Danh sách ghi như hướng dẫn viết đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; trường hợp hộ gia đình thì chỉ ghi tên người đại diện

     - Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.

 

Người kê khai

     (Ký và ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)

 

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP CÙNG MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của:...................................................................)

Tại xã                           huyện                               tỉnh

Mẫu số 5/ĐK-GCN

 

STT

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất

Diện tích

(m2)

Mục đích sử dụng đất

Thời hạn

sử dụng đất

Nguồn gốc sử dụng đất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......, ngày.....  tháng .....  năm ......

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

 

 

 

 

DANH SÁCH NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, chứng nhận bổ sung của:...................................................................)

Tại thửa đất số: ...  Tờ bản đồ số: ...     thuộc xã....                         huyện…                               tỉnh…

Mẫu số 6/ĐK-GCN

 

Tên nhà ở, công trình xây dựng khác

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Người kếthừa                                                                                                                                                                 

                (Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)                

 


 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 181,469

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-17 13:24:27

  Chi tiết:

   Hôm nay: 249

   Tuần này: 9197

   Tháng này: 21467

   Năm nay: 87969

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com