Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin Điện tử Huyện Bình Gia

 

Các sở, ngành, huyện, TP

Biểu mẫu lĩnh vực Hộ tịch

Thứ Ba, 06/04/2010 - 02:39
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

BIÊN BẢN

Xác minh  thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lai dân tộc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Hôm nay vào lúc ..........giờ, ngày ......... tháng......... năm ..............., tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn ...................................................................................., chúng tôi gồm có:

1. Ông ( Bà): ...................: Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Bình Gia;

2. Ông ( Bà):.........................: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch ...................

3. Ông ( Bà): .............................................: ..................................;

4. Ông ( Bà): .............................................: .................................;

 

Cùng tiến hành xác minh trường hợp công dân xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc sau:

- Họ và tên: ......................................., Giới tính ...........................

- Sinh ngày: ..........................Dân tộc:..................Quốc tịch:................

- Quê quán: ....................................................................................

- Nơi thường trú/tạm trú: ...............................................................

....................................................................................................................................

- CMND số................................. cấp tại: ......................................

...................................................  ngày ..............tháng ..............năm..........................

Nội dung và kết quả xác minh như sau:..............................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong lúc..........giờ..... phút, ngày....... tháng...........năm........các thành viên có mặt đều nhất trí và ký tên dưới đây./.

 

 

  ĐẠI DIỆN THÔN, KHU                                        CÁN BỘ TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

 

 

 

 

      ....................................................                                          ..................................................

                   

                     

      

   ĐẠI DIỆN PHÒNG TƯ PHÁP                                         TM. UBND XÃ, THỊ TRẤN

        (Người ghi biên bản)

 

 

 

 

 

          .......................................................                                                     .......................................................

  

            

UỶ BAN NHÂN DÂN

Huyện/quận...................

........................................

Tỉnh/thành phố.............

........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu BTP/HT-2006-KS.3

Số .......................

Quyển số............

 

 

GIẤY KHAI SINH

(BẢN CHÍNH - CẤP LẠI)

 

Họ và tên: ......................................................................................, Giới tính: ..........

Ngày, tháng, năm sinh: ...................., Ghi bằng chữ: ..................

......................................................................................................................................

Nơi sinh: ............................................................................................

Dân tộc: ..............................., Quốc tịch:..................... Quê quán: ....................................................................................................................

Họ và tên cha: ...................................................................................

Dân tộc: ........................................, Quốc tịch:................................

Họ và tên mẹ: ...................................................................................

Dân tộc: ..............................................., Quốc tịch:..........................

Đã đăng ký khai sinh tại: ................................................................

................................................. ngày..........., tháng........năm.........

 

 

Người đề nghị cấp lại

 

 

 

 

 

 

................................

Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp

 

 

 

 

 

..............................................

Cấp lại ngày.....tháng.....năm.....

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

.................................................

 

 

          

Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG

HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

Kính gửi: ………………………………….………....

Họ và tên người khai: ……………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ................... …………...……………….……….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:………………......................

Đề nghị  ………...……đăng ký việc (1):...................................................

…………………………………………………………..cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ..................................  Giới tính:........................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................

Nơi sinh:........................................................................................

Dân tộc:................................Quốc tịch:................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .......................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại: ……………..………......................….….................................................ngày..............tháng...............năm.........................

Theo Giấy khai sinh số:............................Quyển số:.............................

Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:................................................... ………...................

…………………………………………………………………………………………

Lý do .....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị ……………………….…. đăng ký.

Ý kiến của người  được thay đổi họ tên

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);

 xác định lại dân tộc(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

..........................................................................

..........................................................................

 

 

 

..........................................................................

Ngày...........tháng...........năm...........

 

 

 

 

 

Mẫu STP/HT-2006-KS.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

 

            Kính gửi: ................................................................................

 

Họ và tên người khai: ...............................................................................................................................................

Nơi thường trú, tạm trú: ...............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: .......................................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ...............................................................

Text Box: (QĐ số: 01/2006/QĐ – BTP) STPĐề nghị: ............................................................................ cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ....................................................................................................... Giới tính: ........................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................

Nơi sinh: ...........................................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................ Quốc tịch ..........................................................

Quê quán(1): ................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................

Họ và tên cha: ..................................................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................; Quốc tịch ...........................................................................

Họ và tên mẹ: ...................................................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................ Quốc tịch ............................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại : ...........................................................................................................................................

.................................................................................................ngày..........................tháng......................năm....................

 

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

                                 Làm tại........................................... ngày................tháng...............năm...............

 

 

Người khai

 

 

 

.................................................................................

 

 

Chú thích:

(1)                     Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không xác định được cha đẻ thì theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống

 

                                                 Làm tại…………………….....ngày ... .tháng....năm...

   Người khai
                          

                                                                                        

 

 

 

Chú thích:

(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính- yêu cầu loại                

 

 

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn21
Hà nội 20
Đà Nẵng23
Hồ Chí Minh28
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

 

free web stats

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIA -TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn