BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Biểu mẫu lĩnh vực Hộ tịch

Thứ Ba, 06/04/2010 - 02:39
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

BIÊN BẢN

Xác minh  thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lai dân tộc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Hôm nay vào lúc ..........giờ, ngày ......... tháng......... năm ..............., tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn ...................................................................................., chúng tôi gồm có:

1. Ông ( Bà): ...................: Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Bình Gia;

2. Ông ( Bà):.........................: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch ...................

3. Ông ( Bà): .............................................: ..................................;

4. Ông ( Bà): .............................................: .................................;

 

Cùng tiến hành xác minh trường hợp công dân xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc sau:

- Họ và tên: ......................................., Giới tính ...........................

- Sinh ngày: ..........................Dân tộc:..................Quốc tịch:................

- Quê quán: ....................................................................................

- Nơi thường trú/tạm trú: ...............................................................

....................................................................................................................................

- CMND số................................. cấp tại: ......................................

...................................................  ngày ..............tháng ..............năm..........................

Nội dung và kết quả xác minh như sau:..............................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong lúc..........giờ..... phút, ngày....... tháng...........năm........các thành viên có mặt đều nhất trí và ký tên dưới đây./.

 

 

  ĐẠI DIỆN THÔN, KHU                                        CÁN BỘ TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

 

 

 

 

      ....................................................                                          ..................................................

                   

                     

      

   ĐẠI DIỆN PHÒNG TƯ PHÁP                                         TM. UBND XÃ, THỊ TRẤN

        (Người ghi biên bản)

 

 

 

 

 

          .......................................................                                                     .......................................................

  

            

UỶ BAN NHÂN DÂN

Huyện/quận...................

........................................

Tỉnh/thành phố.............

........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu BTP/HT-2006-KS.3

Số .......................

Quyển số............

 

 

GIẤY KHAI SINH

(BẢN CHÍNH - CẤP LẠI)

 

Họ và tên: ......................................................................................, Giới tính: ..........

Ngày, tháng, năm sinh: ...................., Ghi bằng chữ: ..................

......................................................................................................................................

Nơi sinh: ............................................................................................

Dân tộc: ..............................., Quốc tịch:..................... Quê quán: ....................................................................................................................

Họ và tên cha: ...................................................................................

Dân tộc: ........................................, Quốc tịch:................................

Họ và tên mẹ: ...................................................................................

Dân tộc: ..............................................., Quốc tịch:..........................

Đã đăng ký khai sinh tại: ................................................................

................................................. ngày..........., tháng........năm.........

 

 

Người đề nghị cấp lại

 

 

 

 

 

 

................................

Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp

 

 

 

 

 

..............................................

Cấp lại ngày.....tháng.....năm.....

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

.................................................

 

 

          

Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG

HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

Kính gửi: ………………………………….………....

Họ và tên người khai: ……………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ................... …………...……………….……….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:………………......................

Đề nghị  ………...……đăng ký việc (1):...................................................

…………………………………………………………..cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ..................................  Giới tính:........................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................

Nơi sinh:........................................................................................

Dân tộc:................................Quốc tịch:................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .......................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại: ……………..………......................….….................................................ngày..............tháng...............năm.........................

Theo Giấy khai sinh số:............................Quyển số:.............................

Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:................................................... ………...................

…………………………………………………………………………………………

Lý do .....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị ……………………….…. đăng ký.

Ý kiến của người  được thay đổi họ tên

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);

 xác định lại dân tộc(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

..........................................................................

..........................................................................

 

 

 

..........................................................................

Ngày...........tháng...........năm...........

 

 

 

 

 

Mẫu STP/HT-2006-KS.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

 

            Kính gửi: ................................................................................

 

Họ và tên người khai: ...............................................................................................................................................

Nơi thường trú, tạm trú: ...............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: .......................................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ...............................................................

Text Box: (QĐ số: 01/2006/QĐ – BTP) STPĐề nghị: ............................................................................ cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ....................................................................................................... Giới tính: ........................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................

Nơi sinh: ...........................................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................ Quốc tịch ..........................................................

Quê quán(1): ................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................

Họ và tên cha: ..................................................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................; Quốc tịch ...........................................................................

Họ và tên mẹ: ...................................................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................ Quốc tịch ............................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại : ...........................................................................................................................................

.................................................................................................ngày..........................tháng......................năm....................

 

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

                                 Làm tại........................................... ngày................tháng...............năm...............

 

 

Người khai

 

 

 

.................................................................................

 

 

Chú thích:

(1)                     Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không xác định được cha đẻ thì theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống

 

                                                 Làm tại…………………….....ngày ... .tháng....năm...

   Người khai
                          

                                                                                        

 

 

 

Chú thích:

(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính- yêu cầu loại                

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 181,464

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-17 13:19:27

  Chi tiết:

   Hôm nay: 244

   Tuần này: 9192

   Tháng này: 21462

   Năm nay: 87964

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com