BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Biểu mẫu cấp phép lĩnh vực Xây dựng

Thứ Ba, 06/04/2010 - 02:28
 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị)

Kính gửi: UBND huyện B×nh Gia

 

1. Tên chủ : …………………....………………………………..

 

- Người đại diện: .................................  ...................................

 

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà: ....... đường...... thị trấn B×nh Gia, huyện B×nh Gia, tỉnh Lạng Sơn.

 

- Số điện thoại: …………………………………………………

 

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………

 

- Lô đất số: ...........................Diện tích............................... m2.

 

- Tại: đường.... thị trấn B×nh Gia, huyện B×nh Gia, tỉnh Lạng Sơn.

 

- Nguồn gốc đất: ..........................................................................

 

3. Nội dung xin phép: ...................................................................

 

- Loại công trình: .............................. Cấp công trình: .............

- Diện tích xây dựng tầng 1 …………………….....................m2.

 

- Tổng diện tích sàn: …………......................................…….m2.

 

- Chiều cao công trình: ……………..........................m.                   

 

- Số tầng: ……………..................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ....................................................

 

- Địa chỉ: .......................................................................................

 

- Điện thoại: .................................................................................

 

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định, thiết kế (nếu có): .....................

 

- Đia chỉ: ............................. Điện thoại: .....................................

 

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ............cấp ngày..............

6. Phương án phá dỡ, di rời (nếu có): ........................................

 

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ......................tháng.

 

8. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                             ........ ngày..... .. tháng...... năm.......

                                                                   Người làm đơn

                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

mau số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị)

 

 

Kính gửi: UBND huyện B×nh Gia

 

 

1. Tên chủ hộ: ………………………………………………….

 

Người đại diện:...........................................................................

 

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà: ........đường......................., khu phố:…………. thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

 

- Số điện thoại: …………………………………..........

 

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………...

 

- Lô đất số: ..................................Diện tích................................ m2.

 

- Tại đường: .......................................khu phố:…………....thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

 

- Nguồn gốc đất: .............................................................................

 

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:  

 

- Loại công trình: .................................... Cấp công trình: .........

 

- Diện tích xây dựng tầng 1:..........m2; tổng diện tích sàn: .....m2.

 

- Chiều cao công trình: ..........................m; số tầng: ……........

 

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ....................................................

 

- Địa chỉ: ..........................................................................................

 

- Điện thoại: ....................................................................................

 

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định, thiết kế (nếu có): ...........................

 

- Đia chỉ: .......................………………..Điện thoại: ........................

 

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............cấp ngày.................

 

6. Phương án phá dỡ (nếu có): ....................................................

 

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................tháng.

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng Giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                               ........ ngày.....  tháng...... năm.......

                                                               Người làm đơn

                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 03

(Trang 1, màu vàng - khổ A4)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/ THÀNH PHỐ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:         /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

 

1. Cấp cho (ông/bà): ...........................................................................

- Địa chỉ thường trú:

- Số nhà: .........đường..........thị trấn......, huyện........., tỉnh Lạng Sơn.

2. Được phép xây dựng nhà ở theo những nội dung sau:

- Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ):..............................................

- Cốt nền xây dựng: ...........................................................................

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ...........................................

- Diện tích xây dựng (tầng một): ................................. m2 .............

- Tổng diện tích sàn: .................................. m2 .............................

- Chiều cao công trình: ..........................m, số tầng: .......................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.

 

…, ngày…… tháng…… năm……
CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)
(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Trang 2

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đâu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

 

 

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

 

1. Nội dung gia hạn, điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

....., ngày ..... tháng .....năm......

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,149

  IP của bạn: 54.156.61.117

  Thời gian: 2018-03-18 14:49:05

  Chi tiết:

   Hôm nay: 420

   Tuần này: 9214

   Tháng này: 22148

   Năm nay: 88650

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com