BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện (số 48/TB -UBND)

Thứ Năm, 16/05/2013 - 07:02

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện

–––––––––––––––––––––––

 

Thực hiện Quyết định số: 378/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012, của UBND huyện Bình Gia về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện, để Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện hoạt động có hiệu quả. Trưởng ban phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban như sau:

I. Nhiệm vụ thành viên BVSTBCPN

1. Ông Lê Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ các hoạt động của Ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Phụ trách chung; điều hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban VSTBCPN. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban, các thành viên của ban, quyết định triệu tập và chủ trì nội dung các cuộc họp của ban. Trực tiếp chỉ đạo cơ quan thường trực ban, chỉ đạo sự phối hợp hoạt động của các thành viên trong ban.

2. Bà Hoàng Thị Đường, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực: chỉ đạo cơ quan thường trực thực hiện việc tổng hợp xây dựng kế hoạch hoạt động VSTBCPN của huyện theo từng giai đoạn, từng năm; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo nghề cho chị em phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia các chương trình tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.

Phụ trách : Thị trấn Bình Gia.

3. Bà Chu Thị Hải, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Phó trưởng ban: phụ trách công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức VSTBCPN, xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn công tác VSTBCPN, các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của năm và giai đoạn: Phối hợp cùng  đồng chí Phó ban thường trực thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động VSTBCPN theo từng giai đoạn, từng năm; chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện đẩy mạnh công tác cho chị em phụ nữ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh; theo dõi đôn đốc Ban VSTBCPN xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch của năm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ thực hiện lồng ghép các tiêu chí hoạt động VSTBCPN vào tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Phụ trách xã:  Hoàng Văn Thụ, Mông Ân

4. Ông Lâm Văn Ngang, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó trưởng ban: Hướng dẫn  UBND các xã, thị trấn, các ngành đoàn thể thực hiện tốt chủ trương đào tạo cán bộ nữ, xây dựng cơ cấu về giới; tham mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, trong đó trú trọng đến tỷ lệ cán bộ nữ; chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng thực hiện lồng ghép các tiêu chí hoạt động VSTBCPN vào tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan đơn vị.

          Phụ trách xã:  Quý Hoà.

5. Ông Hoàng Văn Mạc, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Thành viên: chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác tuyền truyền về Luật Bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình.

Phụ trách xã Hồng Thái.

6. Ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, Thành viên: chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Tổ chức Huyện uỷ hướng dẫn cho Ban cán sự đảng, Đảng uỷ các xã, thị trấn xây dựng cơ cấu phù hợp về giới trong thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên.

Phụ trách xã Thiện Thuật,  khối Đảng, Đoàn thể.

7. Bà Hoàng Thị Vân Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Thành viên: Hướng dẫn và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu cho chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với nữ công nhân viên chức lao động.

Phụ trách xã  Hưng Đạo.

8. Bà Nguyễn Thị Hà Vinh, Chủ tịch Hội nông dân, Thành viên tuyên truyền, phổ biến và vân động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ.

Phụ trách xã Tân Văn

9. Ông Lương Đình Tùng, Bí thư Huyện đoàn, Thành viên, xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ toàn đoàn viên thanh niên về kiến thức sản xuất, kinh doanh, vay vốn để phát triển kinh tế trong đó ưu tiên đoàn viên thanh niên nữ; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các kỹ năng về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Phụ trách xã: Hoa Thám.

10. Ông Lý Công Danh, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Thành viên: Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động VSTBCPN huyện để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND huyện khi có yêu cầu, tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan của kế hoạch hoạt động VSTBCPN hàng năm trong kế hoạch công tác của UBND huyện.

Phụ trách xã Yên Lỗ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

11. Ông Đinh Xuân Đồng, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Thành viên chỉ đạo cơ quan thường trực, việc tổng hợp xây dựng kế hoạch hoạt động VSTBCPN, thực hiện thông tin báo cáo theo định kỳ, xây dựng kế hoạch công tác và kế hoạch kinh phí hàng năm của ban.

Phụ trách xã Hồng Phong.

12. Ông Vy Song Hào, Trưởng phòng GD&ĐT, Thành viên: Tham mưu phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể thống kê và vận động số phụ nữ bị mù chữ, tái mù chữ ở độ tuổi dưới 40 tuổi tham gia các lớp xoá mù chữ; củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tại xã, tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận với kiến thức văn hoá phổ thông, hướng nghiệp và khoa học kỹ thuật.

Phụ trách xã Mông Ân.

13. Ông Hoàng Văn Quyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Thành viên: phối hợp với các đoàn thể, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân trong đó đặc biệt lưu ý tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các hoạt động trợ giúp pháp lý đối với nữ.

Phụ trách xã: Tân Hoà.

14. Ông Nông Sỹ Dũng, Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông Thôn huyện, Thành viên: Phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho chị em học tập về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ sâu bệnh, áp dụng giống mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng phát triển ngành nghề để tăng cơ hội việc làm cho lao động nữ.

Phụ trách xã: Quang Trung.

15. Ông Hoàng Minh Đông, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện, Thành viên: Phối hợp với các đoàn thể, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền  cho mọi tầng lớp nhân dân trong đó đặc biệt lưu ý tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các hoạt động trợ giúp pháp lý đối với nữ.

Phụ trách xã: Bình La.

16. Ông Hoàng Văn Tự, Trưởng phòng Dân tộc, Thành viên: chỉ đạo công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, vận động thực hiện chính sách dân tộc đối với phụ nữ dân tộc.

Phụ trách xã Vĩnh Yên.

17. Ông Hoàng Duy Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Thành viên: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các phòng khám đa khoa khu vực, trạm Y tế các xã, thị trấn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đôn đốc các đơn vị triển khai cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.

Phụ trách xã  Thiện Hoà.

18. Hoàng Văn Nhai, Phó trưởng Công an huyện, uỷ viên hướng dẫn và chỉ đạo tuyền truyền về Luật Bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình trong lực lượng vũ trang.

Phụ trách xã Hoà Bình.

19. Ông Hoàng Đình Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, Thành viên: tham mưu thực hiện lồng ghép thống kê về giới trong các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý và công bố các số liệu thống kê về giới. Cung cấp các số liệu cần thiết cho công tác điều hành và xây dựng kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phụ trách xã: Thiện Long.

20. Bà Hứa Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Thành viên: Thư ký các cuộc họp của ban, tổng hợp báo cáo Công tác VSTBCPN.

Phụ trách xã: Minh Khai, Tô Hiệu.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các thành viên Ban VSTBCPN huyện có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách theo định kỳ 6 tháng, 1 năm; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban VSTBCPN huyện về lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách./.

Nơi nhận:

- TTHuyện uỷ;

- TT  HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các Thành viên Ban VSTBCPN;

- Ban VSTBCPN các xã, thị trấn;

- Lưu VT, LĐTBXH.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lê Tiến Hưng

                                                                                   

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,540

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-19 04:07:51

  Chi tiết:

   Hôm nay: 115

   Tuần này: 8215

   Tháng này: 22541

   Năm nay: 89043

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com