BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013 (24 /KH-UBND)

Thứ Tư, 20/03/2013 - 02:43

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013

 

          Căn cứ Kế hoạch số 10 /KH-STNMT, ngày 07/3/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013. UBND huyện Bình Gia xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới trên địa bàn huyện Bình Gia với các nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC.

          1. Mục đích:

          Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì nước, cũng như đề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu hài hoà trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành và các nhóm sử dụng nước.

          2. Yêu cầu:

          - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2013 với nội dung, chương trình cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của huyện.

          - Hoạt động hưởng ứng cần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước. Nêu bật chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2013 “Hợp tác vì nước” với thông điệp “Nếu tất cả chúng ta cùng chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước” nhằm nhấn mạnh sự cần thiết, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác để khai thác, sử dụng hài hoà bền vững nguồn nước.

          3. Thời gian:

          Thời gian Tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 20 tháng 3 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2013.

         II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG.

         1. Tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013 trên địa bàn toàn huyện.

        2. Vận động nhân dân tham gia chiến dịch khơi thông cống rãnh, dòng chảy, phát động phong trào không lấn chiếm sông, suối, ao, hồ, kênh mương, tổ chức trồng rừng để bảo vệ nguồn nước.

        3. Treo băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của nước đối với sự sống tại nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ nguồn nước.

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

        1. Căn cứ nội dung kế hoạch, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Nước thế giới năm 2013 thông qua các hình thức: Treo băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… Tổ chức kiểm tra tình hình san lấp dòng chảy sông, suối, lấn chiếm ao, hồ, kênh, mương thuỷ lợi, ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn, vận động nhân dân khơi thông dòng chảy, thu gom rác, vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật tại bờ ruộng, mương, suối sau khi sử dụng để bảo vệ nguồn nước.

         2. Giao cho phòng Tài nguyên và môi trường là cơ quan thường trực giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2013.

         3. Kết thúc đợt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động đã triển khai bằng văn bản gửi về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 27/3/2013 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 231,677

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-22 23:26:12

  Chi tiết:

   Hôm nay: 634

   Tuần này: 11634

   Tháng này: 29964

   Năm nay: 138479

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com