BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2013 (23/KH- UBND)

Thứ Ba, 12/03/2013 - 06:56

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2013

———————

         Thực hiện văn bản số 97/SNV-CCVTLT ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2013. Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 như sau:

         I. QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

         1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

         Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ, các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

        2. Công tác xây dựng và ban hành văn bản

        Căn cứ Luật Lưu trữ, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và văn bản chỉ đạo của tỉnh về lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ. Tổ chức rà soát các văn bản quản lý đã ban hành xét thấy không còn phù hợp với quy định hiện hành thì sửa đổi bổ sung thay thế, cụ thể:

- Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan;

- Danh mục hồ sơ cơ quan;

- Bảng thời hạn bảo quản;

- Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu;

- Quy định về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ;

          - Xây dựng nội quy kho Lưu trữ cơ quan, văn thư cơ quan; Quy định về tổ chức sử dụng tài liệu.

         3. Công tác tổ chức và cán bộ

          - Về tổ chức và biên chế

          Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để bố trí cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ đủ theo biên chế, đúng ngạch bậc, chuyên ngành đào tạo đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và bố trí phòng, kho để quản lý tài liệu lưu trữ.

          Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn giao cho công chức Văn phòng - Thống kê chịu trách nhiệm thực hiện công tác văn thư và quản lý tài liệu lưu trữ của đơn vị; bố trí phòng, kho lưu trữ để bảo quản tài liệu lưu trữ.

        - Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

         Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện đầy đủ các chế độ bồi dưỡng độc hại và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ làm công tác lưu trữ theo quy định hiện hành.

        4. Kinh phí cho hoạt động công tác văn thư, lưu trữ

        Ủy ban nhân dân huyện chủ động bố trí ngân sách cho hoạt động văn thư, lưu trữ thuộc địa bàn quản lý. Kinh phí dành cho hoạt động công tác văn thư, lưu trữ tập trung vào những nội dung sau:

       - Tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

       - Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống kho, mua sắm trang thiết bị bảo quản tài liệu.

        - Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

        II. HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

        1.Thực hiện các quy trình nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản đúng thể thức, đúng thẩm quyền và kỹ thuật trình bày theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

        2. Quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến và hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ công việc, nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo hướng dẫn tại thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ.

        3. Quản lý sử dụng con dấu an toàn, chặt chẽ đúng quy định bảo mật.

        4. Công tác thu thập, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ: Thực hiện việc thu thập hồ sơ, tài liệu của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định.

         5. Chỉnh lý tài liệu, tiêu hủy tài liệu.

         - Tiếp tục khảo sát, thống kê số lượng tài liệu hiện còn tồn đọng chưa chỉnh lý, xây dựng kế hoạch thu thập, kinh phí chỉnh lý và bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

         - Thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

         6. Bảo vệ, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu.

         - Cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới kho lưu trữ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để bảo quản an toàn tài liệu.

         - Trang bị đầy đủ các phương tiện thiết yếu để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu theo yêu cầu của ngành. Thực hiện việc vệ sinh kho, tài liệu, khử trùng tài liệu phòng chống mối mọt theo đúng quy định.

         - Bố trí phòng đọc đảm bảo điều kiện thuận lợi cho độc giả đến khai thác sử dụng tài liệu.

         - Hoàn thiện các công cụ tra cứu; mở sổ theo dõi việc khai thác sử dụng tài liệu, chủ động công bố, giới thiệu tài liệu dưới nhiều hình thức nhằm phát huy giá trị tài liệu.

        III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

         Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

        Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề sau:

        - Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác của Nhà nước quy định về công tác văn thư, lưu trữ: Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Quyết định số 3662/QĐ-BNV ngày 13/10/2011 của Bộ nội vụ tổ chức triển khai áp dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

         - Công tác văn thư: Công tác soạn thảo và ban hành văn bản, sổ đăng ký công văn đi, đến, quy trình quản lý văn bản, quản lý con dấu, việc quản lý, xử lý, theo dõi công văn mật...

        - Công tác lập hồ sơ và thu thập, nộp hồ sơ vào kho lưu trữ cơ quan;

         - Việc bố trí kho, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ cơ quan;

         - Việc khai thác, tổ chức sử dụng hồ sơ tài liệu lưu trữ;

          - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ.

         Trên đây là kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,548

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-19 04:18:54

  Chi tiết:

   Hôm nay: 123

   Tuần này: 8223

   Tháng này: 22549

   Năm nay: 89051

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com