BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bình Gia năm 2018 (Số: 217 /KH-UBND, ngày 29/12/2017)

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 10:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH GIA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 217 /KH-UBND

Bình Gia, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính huyện Bình Gia năm 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh; Quyết định số 792/QĐ-UBND 28/3/2012 của UBND huyện Bình Gia Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Bình Gia giai đoạn 2011-2020, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020.

2. Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức xác định vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo quy định; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức chuyên trách về cải cách hành chính (CCHC).

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); công khai, minh bạch, cắt giảm các TTHC rườm rà, chồng chéo, không còn phù hợp nhằm nâng cao chất lượng TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị ngay sau khi TTHC được công bố, đảm bảo phù hợp với thể chế hiện hành.

5. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính được kiện toàn theo quy định, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn tránh sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, phòng ban ở huyện. Phân định rõ ràng, hợp lý trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị.

6. Tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC; minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

7. Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; trong đó quan tâm đến kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

1. Cải cách thể chế

1.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ở tất các các lĩnh vực, nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của văn bản, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

1.2. Tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực thi pháp luật trên địa bàn huyện từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế hoặc ban hành mới văn bản QPPL phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành.

1.4. Thực hiện cử đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đi đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch của tỉnh.

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC theo quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn gián hóa TTHC của tỉnh.

2.2. Xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát quy định, TTHC cụ thể để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, loại bỏ TTHC, quy định hành chính gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực.

2.3. Đa dạng hóa các hình thức giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.4. Rà soát, niêm yết các TTHC mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực; rà soát đề nghị hủy bỏ, thay thế, sửa đổi các TTHC vướng mắc, không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân.

2.5. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch tất cả các TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực và phù hợp để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện; công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC.

2.6. Tăng cường tuyên truyền về mục đích ý nghĩa công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC nhằm huy động các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia giám sát việc thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính tại địa phương.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

3.1. Tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, tránh chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; giảm bớt khâu trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3.2. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế, đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

          3.3. Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng quản lý nhà nước.

3.4. Đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn.

3.5. Đẩy mạnh việc xác định, chuyển đổi cơ chế, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm đối với công chức trong các cơ quan hành chính. Hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp. Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước có số lượng và cơ cấu hợp lý.

4.2. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

4.3. Thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của từng ngành, cấp; gắn quy hoạch nhân lực đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.

4.4. Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện việc bãi nhiệm những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.

4.5. Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

5. Cải cách tài chính công

5.1. Thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao; chống thất thoát lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng.

5.2. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

5.3. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2017 của Chính phủ.

5.4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, các  đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.

6. Hiện đại hoá nền hành chính

6.1. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, trọng tâm là sử dụng hiệu quả các phần mềm: Quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, một cửa điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

6.2. Duy trì 100% văn bản đi, đến được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; hướng đến trao đổi văn bản trên môi trường mạng bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số. (Trừ văn bản mật hoặc văn bản có nội dung bí mật nhà nước).

6.3. Thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Đảm bảo tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện.

6.4. Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các phòng chuyên môn và đơn vị cấp xã đã triển khai thực hiện.

6.5. Tăng cường đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở các cơ quan hành chính.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

7.1. Trên cơ sở Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, của UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC của UBND huyện; chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện Chương trình và Kế hoạch CCHC đã ban hành.

7.2. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, công tác tuyên truyền về CCHC; trong đó, chú trọng phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện.

7.3. Tổ chức điều tra đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; thực hiện việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC đối với UBND các xã, thị trấn theo quy định.

7.4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho công chức phụ trách công tác CCHC cũng như công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

7.5. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở các ngành, các cấp; tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các nội dung về CCHC; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Có biểu Kế hoạch chi tiết đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn

Căn cứ kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND huyện xây dựng kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp và gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất là ngày 31/01/2018 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Tăng cường công tác thông tin, tuyền truyền các nội dung về CCHC, kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ rõ, phê phán những nơi có tiêu cực, có thái độ quan liêu, hách dịch… qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về CCHC và thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện CCHC, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Đưa kết quả CCHC thành một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC, thực hiện kiểm tra, rà soát bộ TTHC của các lĩnh vực chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, trên địa bàn huyện.

3. Phòng Nội vụ huyện

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp UBND huyện xây dựng, triển khai Kế hoạch CCHC năm 2018 trong đó đặc biệt là cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kiểm tra công tác CCHC năm 2018.

4. Phòng Tư pháp huyện

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện về cải cách thể chế, xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Nội vụ thẩm định, cân đối, báo cáo UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC hàng năm; tham mưu giúp UBND huyện trợ giúp kinh phí các xã, thị trấn để hoàn thiện, nâng cấp bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn và UBND huyện. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về tài chính công của huyện, báo cáo hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện về thực hiện cải cách tài chính công.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, tuyên truyền công tác CCHC của huyện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra việc ứng dụng CNTT, tuyên truyền CCHC đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 của huyện. Xây dựng chuyên trang, chuyên đề về CCHC, thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các thủ tục hành chính; phân công phóng viên phụ trách về công tác cải cách hành chính.

Chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan để kịp thời cập nhật tin tức về công tác CCHC hàng ngày trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn định kỳ tổng hợp kết quả CCHC của cơ quan, đơn vị gửi báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp xây dựng báo cáo của huyện báo cáo UBND tỉnh.

Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo quý gửi trước ngày 02 tháng cuối cùng của quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 02/6, báo cáo 9 tháng trước ngày 02/9 và báo cáo năm gửi trước ngày 25/11.

Căn cứ Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- TT Huyện ủy;            

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;

- Các Phòng CM, các đơn vị SN;

- UBND các xã, thị trấn;               

- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lương Trương Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN BÌNH GIA                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND, ngày        tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Bình Gia) 

STT

NỘI DUNG

SẢN PHẨM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN  THỰC HIỆN

I

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ở tất cả các lĩnh vực

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; các văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo

Phòng Tư pháp

 

Các phòng chuyên môn có liên quan

Thường xuyên trong năm

2

Thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền; đôn đốc, theo dõi việc xử lý văn bản trái pháp luật của UBND các cấp; thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Kế hoạch, báo cáo rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật

 

Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

 

Thường xuyên trong năm

3

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung, thay thế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị

Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên trong năm

II

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã năm 2018

 

 

Kế hoạch, báo cáo

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

 

 

Trong năm 2018

 

2

 

Công khai, minh bạch, đầy đủ, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã

 

 

Bảng niêm yết công khai các TTHC, các biểu mẫu

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện; UBND các xã, thị trấn

Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

 

 

Trong năm 2018

 

3

Đa dạng hóa các hình thức giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

 

 

 

4

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

 

- Đánh giá tác động TTHC trong dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành

 

 

- Kiểm soát chặt chẽ việc quy định về thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

 

- Bản đánh giá tác động, biểu tính toán chi phí; Báo cáo đánh giá tác động

- Văn bản tham gia ý kiến; Văn bản thẩm định

- Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

- Các phòng chuyên môn, UBDN các xã, thị trấn

- Văn phòng UBND huyện; Phòng Tư pháp

- Các phòng chuyên môn, UBDN các xã, thị trấn

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan

 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Tháng 12/2017

 

 

- Trong năm 2018

 

 

- Trong năm 2018

 

 

 

5

Rà soát, công khai, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính.

Danh mục TTHC; Bảng niêm yết; Hồ sơ công khai; Thông báo kết luận kiểm tra

Văn phòng HĐND và UBND huyện; Các phòng chuyên môn, UBND

cấp xã.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Trong năm 2018

 

 

6

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Các văn bản kiến nghị, đề xuất

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

 

 

7

Tăng cường tuyên truyền về mục đích ý nghĩa công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm huy động các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính tại địa phương.

Các tin, bài tại Chuyên mục cải cách hành chính, cải cách TTHC trên trang thông tin điện tử của huyện, trên Đài TT - TH

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

 

III

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

1

Tiến hành rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

 

Các phòng chuyên môn

 

 

 

Trong năm 2018

 

2

Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế gắn với việc thực hiện tin giản biên chế

Báo cáo kết quả thực hiện và văn bản liên quan

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

 

3

Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng quản lý nhà nước.

Kế hoạch kiểm tra

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

 

4

Đổi mới phương thức làm việc; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tiếp tục nâng cấp bộ phận TN và TKQ UBND huyện; UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

 

IV

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Xây dựng, rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị

Đề án vị trí việc làm

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

 

Trong năm 2018

 

2

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; hoàn thiện quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Báo cáo đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản liên quan

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

 

Trong năm 2018

3

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ công chức, viên chức

Các văn bản liên quan về tuyển dụng, bố trí, phân công nghiệm vụ

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện

 

 

Trong năm 2018

4

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018

 

Công văn, Báo cáo

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

 

Trong Quý IV 2017, Năm 2018

5

Nâng cáo tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân

Các báo cáo liên quan

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

V

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2017 của Chính phủ.

 

 

Quyết định của cấp có thẩm quyền

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Các phòng chuyên môn; Đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

2

Thực hiện công khai, minh bạch dự toán, quyết toán tài chính hàng năm theo quy định

Dự toán, quyết toán

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Các phòng chuyên môn; Đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

3

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, các  đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện gửi cấp có thẩm quyền theo quy định

Báo cáo của UBND huyện

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Các phòng chuyên môn; Đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

4

Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo kết quả thực hiện

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Các phòng chuyên môn; đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

VI

HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH

1

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính

Kế hoạch, báo cáo ứng dụng CNTT năm 2018

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2018

2

Duy trì và cải tiến có hiệu quả việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001trong các lĩnh vực trên địa bàn.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Thường xuyên

VII

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện Chương trình và Kế hoạch CCHC đã ban hành.

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

Phòng Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên trong năm

2

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2018

 

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Quý II/2018

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

Quý III/2018

4

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho công chức phụ trách công tác CCHC cũng như công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

Trong năm 2018

5

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở các ngành, các cấp; tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các nội dung về CCHC; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hanh chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; Kế hoạch kiểm tra

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên trong năm

6

Triển khai chấm điểm kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC đối với các xã, thị trấn

Kết quả chấm điểm

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn

Quý IV/2018

                                                                                                                                 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,326

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:53:22

  Chi tiết:

   Hôm nay: 299

   Tuần này: 8664

   Tháng này: 32630

   Năm nay: 141145

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com