BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 1, ngày 02/01/2018) (Số: 01/TB-UBND, ngày 03/01/2018)

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 09:50

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

(Kỳ 1, ngày 02/01/2018)

 

 

Ngày 02/01/2018, đồng chí Lương Trương Đạt, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (kỳ 1, tháng 01 năm 2018) để xem xét, thống nhất một số nội dung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2018;

Sau khi nghe lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện trình các nội dung, ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Phòng Nội vụ trình: Dự thảo các Văn bản liên quan của UBND huyện về thực hiện Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sau khi xem xét, thảo luận. UBND huyện nhất trí với Tờ trình, dự thảo các Quyết định: Sáp nhập Phòng Dân tộc vào Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sáp nhập Phòng Y tế và Văn phòng HĐND và UBND huyện; Sáp nhập Đài Truyền thanh- Tuyền hình và Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia.

- Giao Phòng Nội vụ tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp hoàn chỉnh Văn bản tham mưu cho UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để thực hiện việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện và Hướng dẫn số 402/HD-SNV, ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

- Giao phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu công tác thu hồi nguồn kinh phí đã giao đầu năm và trình cấp bổ sung cho đơn vị mới sau khi có Quyết định sáp nhập.

          2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình: Dự thảo Kế hoạch ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.

Sau khi xem xét, theo luận. UBND huyện nhất trí với dự thảo Kế hoạch của Phòng trình. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp hoàn chỉnh Kế hoạch. Lưu ý: Bổ sung thêm nội dung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký trồng Hoa Đào tại khuôn viên Trụ sở các cơ quan, đơn vị xem xét phối hợp với nhà đầu tư Khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò trồng khoảng 0,5 đến 1ha cây Hoa Đào tại khu du lịch.

UBND huyện giao đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin trình: Dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội điểm, chỉ đạo tổ chức các lễ hội Xuân 2018 tại cơ sở.

Sau khi xem xét, theo luận. UBND huyện nhất trí với dự thảo Kế hoạch của Phòng. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp hoàn chỉnh Kế hoạch. Lưu ý: Bố trí thời gian, địa điểm tổ chức chương trình văn nghệ Mừng Đảng- Mừng Xuân cho phù hợp; Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phải cụ thể...

UBND huyện giao đồng chí Vi Song Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch.

4. Văn phòng HĐND và UBND trình:

a) Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2018.

Nhất trí với nội dung Dự thảo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2018. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành.

b) Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018.

Nhất trí với nội dung Dự thảo Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành.

          c) Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2018.

 Nhất trí với nội dung Dự thảo Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2018. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành.

d) Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

Sau khi xem xét, theo luận. UBND huyện nhất trí với dự thảo Kế hoạch Văn phòng trình. Trước mắt tổ chức kiểm tra đợt I, gồm 12 xã, mời Thường trực Huyện ủy tham dự kiểm tra tại các xã và bố trí lịch kiểm tra phù hợp. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh Kế hoạch trình UBND huyện ban hành.

đ) Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31/12/2017.

UBND huyện nhất trí với nội dung báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị. Giao Văn phòng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, rà soát, tổng hợp báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo kịp thời.

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,347

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:59:30

  Chi tiết:

   Hôm nay: 320

   Tuần này: 8685

   Tháng này: 32651

   Năm nay: 141166

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com