BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 (Đợt 1) (Số: 01 /KH-UBND, ngày 03/01/2018)

Thứ Năm, 04/01/2018 - 10:57

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /KH-UBND

Bình Gia, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018

(Đợt 1)

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước, công tác quốc phòng, an ninh; công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (đợt 1) đối với 12 xã, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ, Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ 2018;

- Đánh giá việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

- Đánh giá công tác quốc phòng-an ninh; công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

- Kiểm tra đảm bảo khách quan, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân yếu kém để tổ chức thực hiện kế hoạch 2018 đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác triển khai, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2018;

2. Công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (triển khai sản xuất vụ đông xuân, tuyển chọn công dân nhập ngũ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn….)

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018; các kiến nghị đề xuất với UBND huyện.

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Thành phần đoàn kiểm tra, lịch kiểm tra

1.1. Uỷ ban nhân dân huyện mời Thường trực Huyện ủy tham gia Đoàn kiểm tra tại các xã.

1.2. Đoàn kiểm tra số 1:

- Đồng chí Lương Trương Đạt, Chủ tịch UBND huyện   - Trưởng đoàn;

 - Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch                          - Thành viên;

- Lãnh đạo Công an huyện                                             - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT        - Thành viên;

- Lãnh đạo phòng Văn phòng HĐND và UBND            - Thư ký;

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

* Lịch kiểm tra:

- Sáng ngày           23/01/2018: Kiểm tra UBND xã Bình La;

- Chiều ngày         23/01/2018: Kiểm tra UBND xã Hồng Thái;

- Sáng ngày           25/01/2018: Kiểm tra UBND Tân Hòa;

- Sáng ngày           26/01/2018: Kiểm tra UBND Vĩnh Yên;

 

1.3. Đoàn kiểm tra số 2:

- Đồng chí Vi Song Hào,  Phó Chủ tịch UBND huyện   - Trưởng đoàn;

- Đại diện lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT        - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện                                     - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính -Kế hoạch              - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn phòng HĐND và UBND         - Thư ký;

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

* Lịch kiểm tra:

- Sáng ngày                    23/01/2018: Kiểm tra UBND xã Hoà Bình;

- Sáng ngày           24/01/2018: Kiểm tra UBND Hưng đạo;

- Chiều ngày         24/01/2018: Kiểm tra UBND Hoa Thám;

- Sáng ngày                    25/01/2018: Kiểm tra UBND Tô Hiệu;

 

1.4. Đoàn kiểm tra số 3:

- Đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó CT UBND huyện   - Trưởng đoàn;

- Đại diện lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT        - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện                                     - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch            - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn phòng HĐND và UBND         - Thư ký;

 - Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

* Lịch kiểm tra:

- Sáng ngày            24/01/2018: Kiểm tra UBND xã Hồng phong;

- Sáng ngày   26/01/2018: Kiểm tra UBND Mông Ân;

- Sáng ngày   29/01/2018: Kiểm tra UBND Thiện Hòa;

- Sáng ngày   30/01/2018: Kiểm tra UBND xã Quang Trung;

 

2. Địa điểm làm việc: Tại trụ sở UBND các xã được kiểm tra.

 

3. Thành phần làm việc của xã:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; các cán bộ chuyên môn và các thành phần liên quan của xã (Do UBND xã, thị trấn mời).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo các nội dung nêu tại Mục II nêu trên; chuẩn bị các điều kiện, mời các thành phần thuộc xã dự làm việc cùng đoàn kiểm tra.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện, tổng hợp, ra thông báo kết luận của các Trưởng đoàn kiểm tra đối với từng xã sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

3. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy bố trí phương tiện khi Thường trực Huyện ủy tham gia đoàn kiểm tra.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được kiểm tra, các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện.

(Kế hoạch này thay cho giấy mời làm việc. Thời gian kiểm tra đối với từng xã, nếu có thay đổi thì Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm thống nhất với Chủ tịch UBND xã và các thành viên trong đoàn kiểm tra điều chỉnh thời gian cho phù hợp)./.

 

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Công an huyện;

- VP Huyện uỷ;

- Các phòng chuyên môn;

- Đài TT-TH huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH    

 

 

 

   (Đã ký)

 

 

                                          

Lương Trương Đạt

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,325

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:53:01

  Chi tiết:

   Hôm nay: 298

   Tuần này: 8663

   Tháng này: 32629

   Năm nay: 141144

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com