BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 (Số: 1335 /UBND-TĐKT, ngày 29/12/2017)

Thứ Năm, 04/01/2018 - 10:52

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIA


Số: 1335 /UBND-TĐKT

V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

          

Bình Gia, ngày 29 tháng 12 năm 2017

  

 

Kính gửi:

- Các Phòng, ban cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;

 

- UBND các xã, thị trấn;

 

- Các đơn vị trong cụm thi đua nội huyện.

 

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018 như sau:

Các đơn vị trực thuộc tổ chức hướng dẫn tập thể, cá nhân đăng ký thi đua năm 2018. Tổng hợp, gửi đăng ký thi đua năm 2018 (theo biểu, mẫu đính kèm công văn này) về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) và trưởng các Cụm thi đua trước 20/01/2018;

Đối với các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn, đăng ký thi đua năm 2018 theo ngành dọc, chỉ gửi đăng ký thi đua cụm;

Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác đến sau thời điểm đăng ký thi đua, các đơn vị cần kịp thời bổ sung đăng ký thi đua;

Các tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua sẽ không được bình xét, công nhận kết quả thi đua cuối năm;

UBND huyện yêu cầu các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, gửi đăng ký thi đua năm 2018 đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị liên hệ với Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện (qua) Phòng Nội vụ, điện thoại: 0253.836.029 để thống nhất thực hiện./.

  Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, NV.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vi Song Hào

 

…………………..…….

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

 


Số:    /....- …

Đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


…………, ngày……tháng……năm 2018

 

Kính gửi: Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Bình Gia

 

Căn cứ công văn số      /UBND-TĐKT ngày   /12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018;

Đơn vị................................................... đăng kí thi đua năm 2017 như sau:

1. Tập thể

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

Lao động tiên tiến

Lao động xuất sắc

Cờ thi đua UBND tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể TW

Cờ thi đua Chính phủ

Giấy khen
UBND huyện

Bằng khen
UBND tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể TW

Bằng khen
Thủ tướng Chính phủ

Huân chương các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh dấu tích “X” vào ô tương ứng.

2. Cá nhân

Tổng số CB,CC, VC, người lao động

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

Toàn đơn vị

Trong đó HĐ ngắn hạn

Hoàn thành nhiệm vụ

Lao động tiên tiến

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Chiến sỹ thi đua  toàn quốc

Giấy khen
UBND huyện

Bằng khen
UBND tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể TW

Bằng khen
Thủ tướng Chính phủ

Huân chương các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi số lượng vào ô tương ứng.

 (Có danh sách đăng ký kèm theo)

Đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xem xét, tổng hợp./.

 

  Nơi nhận:

- Như trên;

 -  ...;

-  Lưu  VT.

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

........................

ĐƠN VỊ ..........

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số:...../...-..... ngày ...../...../201... của.....)

 

 

Số tt

Họ và tên

Chức vụ

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

Hoàn thành nhiệm vụ

Lao động tiên tiến

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Chiến sỹ thi đua  toàn quốc

Giấy khen
UBND huyện

Bằng khen
UBND tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể TW

Bằng khen
Thủ tướng Chính phủ

Huân , Huy chương các loại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cột (3): Ghi chức vụ được hưởng phụ cấp;

* Cột (4), (5), (6), (7), (8): đăng ký danh hiệu nào, đánh dấu  (x)  vào ô tương ứng và các ô danh hiệu thấp hơn  (ví dụ: ông Nguyễn Văn A  đăng ký "CSTĐCS" thì phải đánh dấu (x) vào cả ba ô "HTNV", "LĐTT", "CSTĐCS");

* Cột (9), (10), (11), (12) đăng ký hình thức nào, đánh dấu  (x)  vào ô tương ứng.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,338

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:57:13

  Chi tiết:

   Hôm nay: 311

   Tuần này: 8676

   Tháng này: 32642

   Năm nay: 141157

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com