BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 (Số: 213/KH - UBND , ngày 28/12/2017)

Thứ Năm, 04/01/2018 - 10:50

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 213/KH - UBND

   Bình Gia, ngày 28 tháng 12  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-SLĐTB&XH ngày 18/12/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia xây dựng Kế hoạch triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017, cụ thể như sau:

   I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

   1. Mục đích:

   - Nhằm duy trì, đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật thông tin vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ em (theo mẫu sổ và phần mềm của Cục trẻ em xây dựng).

          - Triển khai mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

   - Tạo điều kiện nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, đặc biệt là tuyến cơ sở có bộ công cụ số liệu về trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để làm công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp quản lý, chỉ đạo và xem xét bố trí kinh phí phù hợp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

   2. Yêu cầu:

   - Việc triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 được thực hiện trên địa bàn huyện.

   - Sử dụng sổ theo dõi trẻ em trong gia đình đúng mẫu biểu do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn. Các thông tin trên phiếu cần được ghi chép đầy đủ, rõ ràng, trung thực, chính xác, tránh ghi theo cảm tính của Cộng tác viên trẻ em.

   II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

   1. Duy trì hoạt động vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em

   2. Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người chăm sóc trẻ em...Triển khai thực hiện mô hình Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em cung cấp các dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các xã, thị trấn.

   3. Truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em.

   III. TIẾN ĐỘ, PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN

  1.  Tháng 1/2018 Tổ chức hội nghị triển khai nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em và cộng tác viên về quy trình hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ cao  bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); Quy trình thu thập, tổng hợp thông tin và sang sổ cho cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; Công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn (Theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

   2. Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo hướng dẫn Thông tư số 98/2017/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn liên quan).

  3. Thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và phần mềm; báo cáo số liệu về phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

   - Từ ngày 21/12/2017 - 19/01/2018 các xã, thị trấn triển khai thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em tại các thôn bản, khối phố, tổng hợp vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và phần mềm và báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện thông qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

   - Từ ngày 19/01/2018 - 31/01/2018 phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành tổng hợp kết quả báo cáo và nhập dữ liệu vào bản mềm Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và nộp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   * Lưu ý: Năm 2016 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã cung cấp đủ Sổ theo dõi trẻ em trong gia đình đến các thôn, bản, khối phố (01 cuốn) trên địa bàn toàn huyện để phục vụ cho việc duy trì vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và phần mềm cập nhật dữ liệu về cho các xã, thị trấn.

   4. Phương pháp thực hiện thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và phần mềm.

   Cán bộ, Cộng tác viên trẻ em phải đến từng hộ gia đình hỏi trực tiếp những thông tin và ghi chép đầy đủ các dữ liệu cần thiết vào các phiếu, biểu mẫu khảo sát (nếu có thay đổi), sau đó tiến hành cập nhật lại và ghi chép sang Sổ theo dõi trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2017 - 2020.

   IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

   Kinh phí được sử dụng từ kinh phí thực hiện Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu Hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và kinh phí đối ứng Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2017.

   V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

   - Kiểm tra, rà soát và tổng hợp lại Danh sách phân công cán bộ cấp xã, thị trấn; trực tiếp phụ trách, thu thập thông tin cho trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và cập nhật vào phần mềm quản lý năm 2016. Nếu đơn vị xã, thị trấn có sự thay đổi về cán bộ phụ trách thì khẩn trương kịp thời bổ sung.

   - Hướng dẫn các xã, thị trấn, cộng tác viên thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình.

   - Triển khai rà soát trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ để được hỗ trợ từ chương trình Triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 (rà soát tại xã, trị trấn thực hiện mô hình).

   - Tham gia Hội nghị tập huấn của tỉnh về triển khai thực hiện Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017.

   - Kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các xã, thị trấn. Nghiệm thu số liệu và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

   Bố trí kinh phí đối ứng của huyện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của các hoạt động Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2017 thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 .

   3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH - TT và TT

   Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban, ngành lồng ghép phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 và pháp luật về trẻ em, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

   4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

   Triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 đến các đơn vị trường học, chỉ đạo các trường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trong trường học về kiến thức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xây dựng trường học an toàn, thân thiện, không có trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột và bị bỏ rơi.

   5. Đài Truyền thanh - Truyền hình

   Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng thời lượng phát sóng việc triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 và các chương trình về trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống xâm hại trẻ em; Cung cấp kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em.

   6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn Thanh niên huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

   Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, thành viên chỉ đạo các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến làm thay đổi nhận thức trong đoàn viên, hội viên về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; vận động đoàn viên, hội viên tình nguyện tham gia công tác bảo vệ trẻ em, tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch.

   7. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

   - Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017.

   - Phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tham gia Hội nghị tập huấn của tỉnh (có giấy mời riêng), định kỳ hàng tháng rà soát, thu thập thông tin trẻ em cấp xã và ghi chép vào “Sổ theo dõi trẻ em trong gia đình”; Sử dụng phần mền quản lý đối tượng trẻ theo hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

   Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở LĐTB và XH (b/c);

- TT: Huyện ủy; HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;                                       

- Lưu: VT, LĐTB và XH.     

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Vi Song Hào

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,346

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:59:13

  Chi tiết:

   Hôm nay: 319

   Tuần này: 8684

   Tháng này: 32650

   Năm nay: 141165

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com