BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo kết quả kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (Số: 214/TB-HĐPH, ngày 15/12/2017)

Thứ Hai, 25/12/2017 - 13:54

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

 

 

         

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 13/02/2017 về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Trong các ngày  07 đến 10/11/2017, các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện (viết tắt là: PHPBGDPL) đã tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị là UBND các xã:  Tân Hòa, Quang Trung, Yên Lỗ, Hưng Đạo. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện thông báo kết quả như sau:

I. NHẬN XÉT CHUNG

Công tác kiểm tra đã được tiến hành theo đúng Kế hoạch số 168/KH-HĐPB ngày 31/8/2017 của Hội đồng phổ biên giáo dục pháp luật huyện (HĐPHPBGDPL) về Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 24/3/2017 của Ban chỉ đạo 81 huyện về thực hiện quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2017. Thành viên các đoàn kiểm tra đã thu xếp công việc tham gia kiểm tra đầy đủ, nhiệt tình. Các đơn vị được kiểm tra đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ như: xây dựng báo cáo bằng văn bản để báo cáo trước đoàn kiểm tra, mời thành phần tham dự đông đủ, bố trí hợp lý để làm việc với đoàn.

Qua kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 cho thấy nhìn chung công tác PBGDPL tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực, các đơn vị đã dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL ở đơn vị mình và nhân dân từ đó đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác PBGDPL vẫn còn có những hạn chế, yếu kém, các đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế để các đơn vị cùng rút kinh nghiệm.

II.  CÔNG TÁC PBGDPL CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

1. Công tác triển khai thực hiện

Trên cơ sở Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 13/02/2017 về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 . UBND các  xã Tân Hòa, Quang Trung, Yên Lỗ, Hưng Đạo đã xây dựng kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Tuy nhiên các ngành của xã chưa xây dựng kế hoạch riêng của từng ngành.

2. Công tác phân công cán bộ làm công tác PBGDPL.

Các đơn vị được kiểm tra đã phân công cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL Ở CÁC ĐƠN VỊ

1. xã Tân Hòa

-  Công tác xây dựng củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở

 Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 24/4/2017 về việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật xã; gồm 09 thành viên. Trong đó có 02 tuyên truyền viên có trình độ chuyên môn về Luật, 07 thành viên chưa qua đào tạo chuyên môn.

- Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng, lồng ghép tại các buổi họp thôn như: Tuyên truyền Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 15/11/2015; Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 16/02/2015; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 05/10/2015; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Bộ Luật hình sự; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Bộ Luật dân sự; Bộ Luật tố tụng dân sự; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Phòng chống Bạo lực gia đình; Luật Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em; Luật giao thông đường bộ; Luật an toàn thực phẩm; Luật đất đai; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật phòng chống tác hại thuốc lá; Luật trẻ em 2016; Luật bảo vệ môi trường. Kết quả cụ thể như sau: 

Tổng số lượt tuyên truyền: 62 lượt, số người nghe và học tập: 1.995 người.

 Tổng số văn bản tuyên truyền: 20 văn bản.

Các ban, ngành, đoàn thể của xã tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp đến toàn thể Đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

Phát tờ rơi tuyên truyền được: 161 tờ.

Tủ sách pháp luật tổng số đầu sách: Có 224 đầu sách các loại.

Công báo được theo dõi và quản lý thường xuyên.

-  Công tác hoà giải ở cơ sở

Ngày 21/12/2016, UBND xã đã ban hành 07 quyết định về việc kiện toàn 07 tổ hòa giải ở cơ sở với tổng số 49 hòa giải viên. UBND xã đã phối hợp với Phòng Tư pháp mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho các thành phần gồm Tổ trưởng và các thành viên tổ hòa giải.

Trong năm 2017 tiếp nhận 04 vụ việc hoà giải (trong đó 02 vụ bạo lực gia đình, 02 vụ tranh chấp đất đai). Đã tổ chức hòa giải thành là 03 vụ; hòa giải không thành: 01 vụ

-  Xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước

Hương ước, quy ước của các thôn trên địa bàn xã đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; đã tổ chức quán triệt đến toàn thể nhân dân tại các thôn để thực hiện theo hương ước, quy ước đã xây dựng.

- Về thi hành pháp luật

Trong năm 2017 việc chấp hành pháp luật treen địa bàn xã nhìn chung ổn định. Trong năm còn xảy ra một số vụ việc nhỏ lẻ trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

 Tổng số vụ vi phạm: 04 vụ, với 05 đối tượng.

 Số quyết định xử phạt: 05 quyết định và đã thi hành xong 05 quyết định.

 Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 8.750.000 đồng.

 Các hành vi vi phạm chủ yếu là lĩnh vực lâm sản, gây rối trật tự công cộng.. xã Tân Hòa

1.2 Hạn chế

UBND xã ban hành 05 quyết định xử phạt VPHC chưa đúng thể thức theo Nghị định số 81 của Chính phủ.

Hệ thống loa truyền thanh của xã đã được lắp đặt, tuy nhiên hiện nay đã bị hỏng, không còn sử dụng được.

Các ban, ngành, đoàn thể của xã chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL riêng cho ngành để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền (chỉ có Hội phụ nữ xã là xây dựng kế hoạch tuyên truyền).

2. xã Quang Trung

2.1. Kết quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

          - UBND xã tổ chức kiện toàn cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ, hiện tại xã có 18 cộng tác viên, tuyên truyền viên. Trong đó, có 6 đồng chí là cán bộ, công chức và trưởng các ban ngành đoàn thể, cấp thôn có 12 cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật chủ yếu thực hiện nhiệm vụ triển khai các văn bản của xã, của huyện về công tác phổ biến GDPL tại thôn bản.

          Thực hiện các văn bản tuyên truyền PBGDPL như: Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Hoà giải cơ sở 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật phòng chống mua bán người. Tổ chức được 9 cuộc tuyên truyền có 485 người nghe và phô tô các văn bản luật như: Luật hoà giải cơ sở, Luật hộ tịch; và các tài liệu liên quan đến công tác thủ tục hành chính, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lý lịch tư pháp cho 12/12 thôn về tự triển khai. Thông qua các hình thức cụ thể như: Tuyên truyền miệng thông qua các Hội nghị tại Ủy ban, cuộc họp ở thôn bản, hoà giải ở cơ sơ, trong quá trình tuyên truyền sử dụng phương pháp cùng tham gia để người dân được hỏi về vấn đề có liên quan, giải đáp thắc mắc, làm tăng hiệu quả của việc tuyên truyền.

           - Số vụ việc hoà giải ở cơ sở: Công tác hoà giải cơ sở luôn được quan tâm, tổ chức hoà giải kịp thời, những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Tổng cộng có 32 vụ, trong đó có 21 vụ hoà giải thành, 11 vụ hoà giải không thành chủ yếu về tranh chấp đất đai, tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn giữa các bên.

          - Tủ sách pháp luật xã có hơn 100 đầu sách có nội dung pháp luật, hỏi đáp pháp luật, tài liệu tuyên truyền pháp luật. Nhận công báo hằng ngày.

          - Sổ theo dõi các cuộc tuyên truyền được ghi đầy đủ nội dung của các vụ hoà giải, các cuộc tuyên truyền ở thôn bản.

          - Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL

          Ủy ban nhân dân xã đã trang bị máy tính, máy in, và kết nối internet tại phòng làm việc tại phòng làm việc giúp cán bộ công chức, tiết kiệm thời gian, chi phí tra cứu tài liệu, văn bản pháp luật, giúp cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Hạn chế

- Địa chính: Lồng ghép các cuộc tuyên truyền, không có kế hoạch triển khai.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

+ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân có sổ nhật ký ghi chép theo dõi các cuộc tuyên truyền; các ngành, tổ chức khác không có sổ.

+ Hội Nông dân xã không cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ phối hợp với các ngành, tổ chức tuyên truyền. Triển khai ký cam kết 02 không "Không sản xuất rau không an toàn", "Không chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn" năm 2017 với 700 hội viên, nông dân ký cam kết.

+ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh xã: Không có kế hoạch, văn bản triển khai. Các cuộc tuyên truyền lồng ghép, ghi vào sổ tay.

- Công an xã: Triển khai Kế hoạch vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, không có kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

3. xã Yên Lỗ

3.1. Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- UBND xã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 24/02/2017 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục phap luật. Kết quả năm 2017 đã tuyên truyền được 49 cuộc, với 1.691 lượt người dự.

- UBND xã phối kết hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và phòng Lao động TB-XH huyện mở hai lớp tại xã triển khai Luật phòng cháy chữa  cháy và Luật Bình đẳng giới và một số văn bản khác có liên quan cho cán bộ, công chức và các bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn, phó trưởng thôn và các trưởng ban ngành của thôn với hơn 100 người tham dự.   

- Về công tác kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên: UBND xã kiện toàn củng cố Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luạt gồm có: 14 thành viên hoạt động cơ bản đáp được ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 Hiện nay trong toàn xã có tổng số 09 Tổ hòa giải ở thôn, với 52 hòa giải viên. Số lượng hòa giải viên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; Tổ trưởng tổ hoa giải được bồi dưỡng kiến thức.

- Kết quả hoạt động hòa giải năm 2017:

+ Tổng số vụ nhận là 01 vụ; Số vụ hòa giải không thành chuyển cơ quan có thẩm quyền:  không có

+ Tổ hòa giải thôn: Tổng số vụ nhận: 12 vụ; Số vụ đã đưa ra hòa giải: 12 vụ; Số vụ hòa giải thành: 12 (đạt tỷ lệ 100%); Số vụ hòa giải không thành chuyển cơ quan có thẩm quyền: không có

 Về xây dựng hương ước. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước tại cơ sở có tổng số 09 thôn, đều có hương ước của từng thôn.

3.2. Hạn chế

- UBND xã chưa kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chưa có kế hoạch thực hiện chỉ thị 31- CT/UBND, 20/11/2014 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chấp hành ý thức pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020.

- Đoàn TN, Hội CCB không xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2017.

- Không có sổ theo dõi các cuộc tuyên truyền (Công an, Hội CCB).

4. xã Hưng Đạo

4.1.  Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

 Đã tiến hành triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục năm 2017.

Đầu năm 2017 UBND xã đã tiến hành tổ chức kiện toàn cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hiện tại xã có 19 tuyên truyền viên là trưởng các ban ngành đoàn thể, các công chức chuyên môn và cộng tác viên ở các thôn bản làm công tác phổ biến GDPL. Kiện toàn được 10 tổ hòa giải với 56 hòa giải viên.

Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến GDPL

Năm 2017 đã tuyên truyền được tổng số 75 cuộc bằng hình thức tổ chức qua cuộc họp có 1.975 lượt nguời nghe học tập. Việc tuyên truyền PBGPPL thông qua các hình thức chủ yếu như như: Tuyên truyền miệng lồng ghép các cuộc họp giao ban UBND xã, các cuộc họp thôn, mở hội nghị tại xã, phát tờ rơi, thông qua các cuộc hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật và các hình thức khác. Cụ thể:

Phát tài liệu 20 quyển có nội dung về tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tài liệu tìm hiểu trách nhiệm công bố, công khai thủ tục hành chính và quyền trách nhiệm nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, Phát 150 tờ rơi về cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính cho 10 thôn trên địa bàn xã.

Xã xây dựng 4 hòm thư tố giác tội phạm, phát 225 tờ rơi, 4 áp phích, ký cam kết tuyên truyền phòng chống pháo nổ.

Công tác hòa giải ở cơ sở: Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm, những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp về quyền lợi luôn nảy sinh ở cộng đồng dân cư, Trong  năm 2017 đã tiến hành hòa giải 19 vụ trong đó có 17 vụ hòa giải thành, 02 vụ hòa giải không thành.

Tủ sách pháp luật: Tủ sách pháp luật có 206 quyển có nội dung pháp luật. Thường xuyên được cấp trang bị đầu sách mới, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Được nhận công báo đầy đủ hàng ngày.

 Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL

UBND xã đã cấp cho 01 tủ sách pháp luật, trang bị máy tính, máy in và kết nối internet tại các phòng làm việc của UBND xã giúp cán bộ công chức tiết kiệm thời gian, chi phí tra cứu tài liệu, văn bản pháp luật, giúp cán bộ công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Với mục tiêu tiết kiệm chi phí nhưng lại nâng cao hiệu quả cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật nên công tác phổ biến giáo dục của xã thường xuyên được tổ chức bằng các hình thức phối hợp, đa dạng hóa hình thức, lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các cuộc sinh hoạt tại thôn, hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT…

4.2. Hạn chế:  UBND xã chưa có sổ theo dõi quản lý công báo. Chưa thống kê công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị trường học.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

 Năm 2017 công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được UBND các xã triển khai theo nội dung Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 13/02/2017 về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 24/3/2017 của Ban chỉ đạo 81 huyện về thực hiện quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống bằng nhiều hình thức góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ quan đơn vị. Qua tuyên truyền trình độ nhận thức của quần chúng nhân dân, học sinh, cán bộ, công nhân viên chức ngày càng được nâng lên, tự giác chấp hành làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương ngày càng quan tâm đến công tác PBGDPL thông qua sự chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL năm, thường xuyên có sự kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, tiếp tục phát huy tốt vai trò là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan, các ngành tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp triển khai thực hiện công tác PBGDPL.

2. Hạn chế

 Kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất dành cho công tác PBGDPL luật còn nhiều hạn chế.

Một số ngành của xã chưa có sổ nhật ký theo dõi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật mà cán bộ, công chức phụ trách.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên nhân dân từ nay đến năm 2020.

2. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng đơn vị đối với công tác PBGDPL ở đơn vị, cơ quan mình .

3. Bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị. Cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác PBGDPL ở đơn vị, cơ quan cần chủ động, tích cực, sáng tạo hơn trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy và thủ trưởng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL

4. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng truyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật, hoà giải viên ở cơ sở; lập sổ nhật ký theo dõi công tác ký theo dõi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và sổ theo dõi các cuộc tuyên truyền từng lĩnh vực mà cán bộ, công chức phụ trách.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL.

Trên đây là thông báo công tác kiểm tra PBGDPL năm 2017 của Hội đồng PHPBGDPL huyện Bình Gia./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,339

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:57:31

  Chi tiết:

   Hôm nay: 312

   Tuần này: 8677

   Tháng này: 32643

   Năm nay: 141158

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com