BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (09/KH-HĐND)

Thứ Ba, 26/02/2013 - 03:40

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN BÌNH GIA                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            –––––––                                                                               ––––––––––––––––––––––

   Số: 09 /KH-HĐND                                                                     Bình Gia, ngày 06  tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

–––––––––––––––––––––

         

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của  Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 925-QĐ/TU ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

          Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sau khi thảo luận, thống nhất trong Ban chỉ đạo của huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo của huyện), Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn huyện Bình Gia như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đối với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong huyện; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp theo kế hoạch đề ra;

b) Tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm;

c) Ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

II. NỘI DUNG

1. Nội dung lấy ý kiến

Nội dung lấy ý  kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm:

a) Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp;

b) Mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể mình và những vấn đề mà cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở quan tâm;

c) Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của chính quyền xã, thị trấn  và những vấn đề mà xã, thị trấn quan tâm.

d) Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; trong đó, tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của chính quyền địa phương và những vấn đề mà địa phương quan tâm.

2. Hình thức lấy ý kiến

2.1. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn và trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh http://www.langson.gov.vn/hdnd_dbqh và các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

2.2. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

a) Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch này;

b) Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

c) Thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn và trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh http://www.langson.gov.vn/hdnddbqh và các phương tiện thông tin đại chúng;

d) Các hình thức phù hợp khác.

III. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

1. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cụ thể như sau:

          a) Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thành phần gồm: Đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện,  lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn .

- Địa điểm: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện

- Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 26/02/2013.

            b. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thành phần gồm: Đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện,  lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

- Địa điểm: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện

- Thời gian: 8 giờ 00’ ngày  04/3/2013.

2. Giao Phòng Tư pháp: (cơ quan thường trực của Tổ giúp việc) phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm:

- Tổ chức việc phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn huyện;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các cuộc họp,  tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các phòng, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc và nhân dân ở địa phương;

- Hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của cấp huyện, xã để xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo đúng tiến độ, thời gian quy định để báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân dân các xã, thị trấn: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp:

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thành phần gồm: Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp xã và đại diện các thôn, khối phố.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của cấp xã để xây dựng Báo cáo tổng hợp gửi Ban Chỉ đạo của huyện.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Chỉ đạo của huyện.

6. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của huyện và các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn của huyện: Tổ chức Hội nghị cán bộ ở đơn vị mình để lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp gửi Ban Chỉ đạo của huyện.   

7. Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng Văn  hóa và Thông tin: Chỉ đạo các cơ quan thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp và tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; mở các chuyên mục về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và phản ánh kịp thời ý kiến đóng góp của nhân dân.

8. Về kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - kế hoạch căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, phối hợp với Phòng Tư pháp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quy định về kinh phí và định mức chi tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  theo Kế hoạch này trên địa bàn của huyện.

                        IV. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ SỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

          1. Báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải tập hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải dựa trên Đề cương báo cáo theo Phụ lục Đề cương Báo cáo của Kế hoạch này và gửi về Ban Chỉ đạo của huyện theo thời gian quy định.

            V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 09 tháng 01 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2013.

2. Ngày 26 tháng 02 năm 2013: Hội nghị triển khai chủ trương, kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Chậm nhất đến ngày 08 tháng 3 năm 2013: Tất cả các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Tỉnh theo hệ thống dọc  (đối với các cơ quan tổ chức theo ngành dọc) và Ban Chỉ đạo của huyện (thông qua Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Tổ giúp việc bằng văn bản và hộp thư điện tử: tuphapbg@gmail.com.

 Các xã, thị trấn tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Ban Chỉ đạo của huyện trước ngày 18/3/2013 (thông qua Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Tổ giúp việc bằng văn bản và hộp thư điện tử: tuphapbg@gmail.com)

 -  Ban Chỉ đạo của huyện: Họp lần 1 vào ngày 11/3/2013 để thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lần 2 vào ngày 21/3/2013 để thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.   

          Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cấp, các ngành cần kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo của huyện thông qua cơ quan thường trực của Tổ giúp việc để xem xét, giải quyết.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo đúng nội dung, thời gian theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- BCĐ sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh;

- Sở Tư pháp                                                          

- TT Huyện uỷ                                                       B/c

- TT HĐND huyện;

- Các Ban đảng Huyện uỷ

- Thành viên BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân

 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện;

- Các cơ quan trên địa bàn huyện;

- Đảng uỷ các xã, thị trấn

- TT.HĐND các xã, thị trấn;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, (TP)

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                   (Đã ký)

 

 

 

Phùng Đức Thắng

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,052

  IP của bạn: 54.80.115.140

  Thời gian: 2018-04-25 01:04:21

  Chi tiết:

   Hôm nay: 25

   Tuần này: 8390

   Tháng này: 32356

   Năm nay: 140871

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com