BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 ( Số 05/KH - UBND)

Thứ Năm, 17/01/2013 - 09:37

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013

  ——————————

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 18/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015; Chương trình hành động của Chính phủ, tỉnh, huyện về phòng, chống tham nhũng.

UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực trên địa bàn huyện để giữ vững ổn định chính  trị, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao nhận thức, hành động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ huyện đến cơ sở và của cán bộ, chiến sỹ, công dân trên địa bàn về công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Luật Phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động của Chính phủ, UBND tỉnh, huyện về phòng, chống tham nhũng tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ nhằm giúp mọi người hiểu rõ và nghiêm chỉnh chấp hành.

3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng; tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị  và từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ,  nhân dân trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tích cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, đức tính cần, kiệm, liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, người lao động gắn với việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định cụ thể về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời biểu dương các điển hình tốt, các kinh nghiệm hay, phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng với những hình thức phù hợp. Để phấn đấu đạt được mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 3 là " ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí ".

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiệt kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, minh bạch tài sản, thu nhập, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tham gia thực hiện phòng, chống tham nhũng.

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản đã ban hành về cơ chế, chế độ, chính sách, nội quy, quy chế, chú trọng vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, thu chi ngân sách, các chương trình dự án…

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp, chú ý tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, quản lý ngân sách; quản lý tài sản công; công tác cán bộ… Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, điều tra; nghiêm túc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý; chú trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng, doanh nghiệp và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định các đối tượng tham nhũng.

6. Các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác lớn để tập trung chỉ đạo thực hiện. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành một nội dung thường xuyên và kiểm điểm việc thực hiện theo định kỳ công tác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện xây dựng kế hoạch về phòng, chống tham nhũng phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch đã ban hành.

2. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tiếp tục chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên địa bàn huyện.

3. Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các phòng chuyên môn có liên quan căn cứ  chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện, UBND huyện ban hành không còn phù hợp, báo cáo HĐND huyện, UBND huyện chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

4. Các cơ quan: Thanh tra huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện trên cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND huyện.

5. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức thực hiện tốt các cuộc họp định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết để kiểm điểm tình hình, đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện tổng hợp tình hình và báo cáo theo quy định.

6. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, cung cấp thông tin, tố cáo hành vi tham nhũng.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị trực thuộc tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã và thị trấn báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện và Thanh tra huyện).

- Lịch báo cáo như sau:

+ Báo cáo tháng gửi trước ngày 15 hàng tháng.

+ Báo cáo công tác quý gửi trước ngày 15 của tháng cuối quý.

+ Báo cáo công tác 6 tháng gửi trước ngày 15 của tháng 6.

+ Báo cáo công tác năm gửi trước ngày 15 của tháng 12.

Trường hợp cần thiết Chủ tịch UBND huyện có thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo đột xuất.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện  có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định./.

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 231,675

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-22 23:24:10

  Chi tiết:

   Hôm nay: 632

   Tuần này: 11632

   Tháng này: 29962

   Năm nay: 138477

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com