BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2017 (Số: 207/KH-UBND, ngày 30/12/2016)

Thứ Năm, 12/01/2017 - 07:10

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH GIA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 207/KH-UBND

                

Bình Gia, ngày  30 tháng 12 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2017

 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC;

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 121/KH -UBND ngày 28/10/2016 về khắc phục chỉ số SIPAS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 7/12/2016 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND huyện về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Bình Gia; UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát quy định, TTHC trên địa bàn huyện năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

- Rà soát các quy định, TTHC nhằm kịp thời phát hiện những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; Các TTHC còn rườm rà, phức tạp, còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định TTHC không phù hợp, không cần thiết, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

- Việc thực hiện rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC. Kết quả rà soát của các đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định TTHC.

2. Yêu cầu

a) Phát hiện những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ; bảo đảm cắt giảm TTHC và các quy định có liên quan.

b) Sản phẩm cụ thể: 

- Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC trọng tâm năm 2017 thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

3. Phạm vi

a) Thực hiện rà soát các quy định TTHC về lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Bình Gia.

b) Đối với cấp huyện, cấp xã ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có tần suất thực hiện lớn, có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát TTHC về cấp Giấy chứng nhận đất đai thuộc thẩm quyền để điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ.

II. NỘI DUNG

1. Cách thức rà soát

Thực hiện rà soát đánh giá quy định TTHC theo hướng dẫn tại Điều 13, 14 Thông tư số 07/2014/TT-BTP và thực hiện các Biểu mẫu 02/RS-KSTT, Biểu mẫu 03/SCM-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.

2. Danh mục rà soát

Danh mục rà soát cụ thể tại biểu chi tiết kèm theo Kế hoạch này.

3. Kết quả rà soát quy định, TTHC của các cơ quan, đơn vị

- Các biểu mẫu rà soát;

- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, gồm: Nội dung, phương án đơn giản hoá TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC; lý do, chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:

- Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể của cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 15 tháng 01 năm 2017 để tổng hợp, theo dõi.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thực hiện, chất lượng kết quả rà soát.

- Phòng Tư  pháp chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát những TTHC cấp xã thuộc đơn vị mình.

- Gửi Báo cáo kết quả rà soát về Phòng Tư pháp trước ngày 10 tháng 07 năm 2017.

2. Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra, xác nhận chất lượng các biểu mẫu, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát (trường hợp cần thiết huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn, tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan); đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chức năng xây dựng phương án đơn giản hoá, sáng kiến cải cách TTHC và  báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp  trong tháng 7/2017.

3. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn ngân sách của các cơ quan, đơn vị để thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Các cơ quan, đơn vị được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác (nếu có) để hỗ trợ hoạt động rà soát TTHC theo Kế hoạch này.

4. Phòng Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng quy định; tổng hợp phương án đơn giản hóa TTHC để sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền, các sáng kiến cải cách TTHC, báo cáo  Chủ tịch UBND huyện, Sở Tư pháp để tổng hợp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:                                                                                

- Sở Tư pháp;

- TT. Huyện  ủy;

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;                        

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện;                                                  

- Lưu: VT, TP.                                                                                                         

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lương Trương Đạt

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỰA CHỌN THỰC HIỆN RÀ SOÁT NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 207 /KH-UBND ngày  30 tháng 12 năm 2016  của UBND huyện Bình Gia)

 
 

 

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính được lựa chọn rà soát

Cơ quan

thực hiện

Cơ quan

phối hợp

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

hoàn thành

Mục tiêu rà soát

A

UBND CẤP HUYỆN

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (01)

UBND huyện

Phòng  Tư pháp

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

 

1

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

TTHC có tần suất thực hiện thường xuyên, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện

III

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường (02)

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

TTHC có tần suất thực hiện thường xuyên, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện

2

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

IV

Lĩnh vực Lao động-TB & XH (02)

 

 

 

 

 

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

TTHC có tần suất thực hiện thường xuyên, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện

2

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

B

UBND XÃ, THỊ TRẤN (05)

I

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (01)

 

 

 

 

 

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

UBND xã, thị trấn

UBND huyện, TP

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

TTHC có tần suất thực hiện thường xuyên, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện

II

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội (03)

 

 

 

 

 

1

Thủ tục trợ cấp một lần chế độ thờ cúng liệt sỹ

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

TTHC có tần suất thực hiện thường xuyên, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện

2

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

nt

3

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

 

 

 

nt

III

Lĩnh vực đất đai (01)

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

nt

nt

Tháng 02/2017

Ngày 10/7/2017

TTHC có tần suất thực hiện thường xuyên, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện

Tổng

10 TTHC

 

Huyện: 05 thủ tục

 

Xã, thị trấn:  05 thủ tục

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 231,598

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-22 21:34:10

  Chi tiết:

   Hôm nay: 555

   Tuần này: 11555

   Tháng này: 29885

   Năm nay: 138400

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com