BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn huyện Bình Gia (Số: 206/KH-UBND, ngày 30/12/2016)

Thứ Năm, 12/01/2017 - 07:08

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH GIA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 206/KH-UBND

                

Bình Gia, ngày  30 tháng 12 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn huyện Bình Gia

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2017, Kế hoạch số 159 /KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh triển khai công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  UBND huyện Bình Gia xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn huyện như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

Cụ thể hoá Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp,Huyện ủy, HĐND huyện bằng các hoạt động và tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp, công tác cải cách tư pháp năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Bình Gia.

2. Yêu cầu

Việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017 phải được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, chương trình cải cách tư pháp năm 2017 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 được UBND huyện phê duyệt.

Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017 để đạt được kết quả cao nhất.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1.1. Công tác xây dựng VBQPPL

- Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2016); nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn huyện.

- Các Phòng, ban, ngành chủ trì soạn thảo các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND huyện cần thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL; nâng cao chất lượng và bảo đảm thời hạn trình ban hành VBQPPL.

- Thực hiện thẩm định đúng thời hạn, có chất lượng đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND huyện.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng VBQPPL cho cán bộ làm công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn huyện.

Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Thường xuyên tự kiểm tra đối với các VBQPPL do UBND huyện ban hành, phấn đấu kiểm tra đạt 95% trở lên các văn bản được ban hành trong năm; kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 95% trở lên các VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã, thị trấn ban hành gửi đến, phát hiện và kiến nghi xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện rà soát VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành để thi hành các Bộ luật, Luật, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương; định kỳ công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành đã hết hiệu lực theo quy định.

- Thường xuyên thực hiện cập nhật VBQPPL của HĐND, UBND huyện ban hành lên Cơ sở dữ liệu điện tử của huyện về pháp luật; tra cứu, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu điện tử của huyện.

Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

1.3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn huyện.

- Tăng cường, đổi mới hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trú trọng các lĩnh vực pháp luật về kinh doanh, thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động... cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

2. Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính   và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm trong Nghị quyết của Chính phủ, lĩnh vực theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện thực hiện.

3. Công tác hành chính tư pháp

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2016 - 2024; Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc” trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho cấp xã, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực tại cấp xã.

- Giải quyết kịp thời các việc về quốc tịch; đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn huyện; tổ chức triển khai các Nghị định của Chính phủ thay thế các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm (các Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP…).

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện.

4. Công tác bổ trợ tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn huyện.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh về chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2022; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/7/2013 về triển khai, thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 27/01/2016 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố

5.1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020;   Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020.

- Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL: Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án PBGDPL về  phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Kịp thời phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới được thông qua năm 2016, 2017. Đổi mới nội dung, phương thức PBGDPL với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường xã hội hóa đối với công tác PBGDPL, gắn công tác PBGDPL với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

          - Thực hiện có hiệu quả hoạt động PBGDPL thông qua chuyên mục trên  Đài truyền thanh - Truyền hình huyện… Nghiên cứu, đổi mới về thực hiện chuyên mục PBGDPL.

- Biên soạn tài liệu PBGDPL như: Đề cương, tờ gấp pháp luật; trang bị bổ sung các đầu sách pháp luật mới ban hành, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

5.2. Công tác hòa giải ở cơ sở

- Trình Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải; biên soạn, phát hành tài liệu về hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở. Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

5.3. Xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật

Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

5.4. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố

Tổ chức thực hiện Chỉ thị  số 08-CT/TU ngày 13/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới và Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chỉ thị.

Triển khai thực hiện Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư theo quy định của Bộ Tư pháp.

Phòng Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thực hiện.

6. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017, Kế hoạch rà soát TTHC quy định có liên quan năm 2017; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính và Công văn số 857/UBND-PC ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC. Nâng cao nhận thức và khả năng giám sát của người dân đối với cơ quan nhà nước trong việc giải quyết TTHC.

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cơ quan, ban, ngành, huyện, xã, thị trấn; Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, nhất là việc chấp hành các quy định trong tham mưu, giải quyết TTHC, nâng cao trách nhiệm của người có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn  vị có liên quan tổ chức thực hiện.

7. Kiểm tra công tác tư pháp

Giao Phòng Tư pháp tham mưu tiến hành kiểm tra công tác tư pháp trong toàn ngành và công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra theo chỉ đạo của Thanh tra Sở Tư pháp.

8. Công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp, thi đua khen thưởng 

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy  Phòng Tư pháp và biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành Tư pháp lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành Tư pháp; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phòng Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, Phòng Tư pháp ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND huyện, các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp huyện ban hành các kế hoạch của từng lĩnh vực chuyên môn công tác Tư pháp và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

2. UBND các xã, thị trấn  ban hành kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2017 trước ngày 15/01/2017 báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp tổng hợp).

          3. Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND huyện;

- Các cơ quan CM, ĐVSN thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;                                                    

- Lưu: VT, TP.                                                                                                           

 

CHỦ TỊCH

 

 

                                       (Đã ký)

 

 

Lương Trương Đạt

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 231,601

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-22 21:34:57

  Chi tiết:

   Hôm nay: 558

   Tuần này: 11558

   Tháng này: 29888

   Năm nay: 138403

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com