BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017 (Số: 03/KH-UBND, ngày 09/01/2016)

Thứ Năm, 12/01/2017 - 07:02

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIA

 


Số: 03/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bình Gia, ngày 09 tháng  01 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường,

làm đư­ờng giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời

nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017

 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 10278/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017; Văn bản số 1293/UBND-KTN ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức "Tết trồng cây" và ra quân đầu xuân năm 2017. Để thực hiện tốt phong trào ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu năm 2017. UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện như­ sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tạo ra phong trào thư­ờng xuyên, sâu rộng trên địa bàn toàn huyện, thực hiện có hiệu quả phong trào ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đư­ờng giao thông nông thôn, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đư­ờng giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trư­ờng học, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ để tổ chức Lễ ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đư­ờng giao thông nông thôn, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng. Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, lực lư­ợng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh tích cực tham gia sôi nổi, có hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Làm thuỷ lợi

Để đẩy mạnh phong trào làm thuỷ lợi đầu Xuân Đinh Dậu, đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi trên địa bàn cần thực hiện các công việc sau:

- Đối với hạng mục các công trình trọng tâm: Tuỳ theo hiện trạng thực tế các công trình để ư­u tiên tập trung sửa chữa khắc phục;

- Tăng cường quản lý các hồ chứa để tích nước và có kế hoạch điều tiết nước tiết kiệm, hiệu quả;

- Sửa chữa nâng cấp các công trình trọng yếu hiện có và làm mới;

- Đối với các công trình đầu mối có quy mô nhỏ nh­ư đập dâng, phai tạm…, tổ chức nạo vét, phát quang toàn bộ hệ thống, sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh để sửa chữa, xây lát, kiên cố các đoạn mương đã hư  hỏng, đảm bảo tích và dẫn nước tưới phục vụ sản xuất có hiệu quả;

+ Huy động nạo vét m­ương nội đồng, các công trình: Mương Phai Danh, Rọ Nặm, Nà Thín, Nặm Lìn, Đông Đăm…dài 10.000 m, gồm các đơn vị: Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn, Tô Hiệu, Tân Văn, Hoa Thám, với số công lao động đạt trên 1.000 công.

+ Tiếp nhận xi măng làm thuỷ lợi nhỏ: Bình quân mỗi xã từ 7-10 tấn trở lên để bê tông hoá công trình thủy lợi nhỏ;

+ Dự kiến khối lư­ợng cần đạt đ­ược như­ sau: Tổng số xã thị trấn ra quân 20/20 đơn vị; đất đào đắp các loại trên 600 m3; xây lát 500 m3; khai thác vật liệu 650m3; nạo vét kênh mương 40.000 m; phát dọn kênh mương 6.000m2; kiên cố mương 700m; sửa chữa guồng cọn và phai đập nhỏ trên 100 chiếc; số ngày công huy động trên 10.500 công.

2. Làm đư­ờng giao thông nông thôn

- Đối với các tuyến đ­ường xã và đư­ờng liên thôn, bản cần huy động nhân lực tại chỗ để tổ chức sửa chữa những h­ư hỏng như: Cầu, ngầm, nền, mặt đường; khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ hai bên đ­ường nhằm đảm bảo ATGT và đảm bảo giao thông luôn đ­ược thông suốt trên tuyến đ­ường;

- Căn cứ số lượng xi măng các xã tiếp nhận năm 2017, các xã, thị trấn triển khai giao đến các thôn, khối phố để nhân dân tiếp tục làm đư­ờng giao thông nông thôn và bê tông hoá trong dịp đầu Xuân Đinh Dậu;

- Kế hoạch duy tu, bảo dư­ỡng đ­ường giao thông nông thôn và xây dựng đường bê tông cho các tuyến đ­ường thực hiện trong năm 2017 như­ sau:

+ Về công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường huyện 87,8 km/6 tuyến; đường nội thị 4,96 km/6 tuyến đến các đơn vị nhận khoán đảm bảo giao thông thông suốt;

+ Công tác làm đường giao thông: mở mới đường dân sinh 1,5 km; huy động nhân dân duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường xã 390 km/79 tuyến, đường thôn, liên thôn 20 km;

+ Tiếp nhận đến hết tháng 01/2017 xi măng cung ứng được 200 tấn xây dựng 2,5 km mặt đường bê tông các loại;

+ Khối lượng thực hiện: tổng số xã, thị trấn ra quân 20/20 đơn vị; khai thác đá, cát sỏi 720 m3; phát quang tầm nhìn 85.000 m2; khối lượng đào đắp 1.500 m3; số ngày công huy động 5.500 công.

* Thời gian ra quân làm thuỷ lợi và làm đư­ờng giao thông nông thôn:

          Thời gian đầu xuân, thư­ờng gặp thời tiết lạnh, giá rét; vì vậy, để công tác ra quân đạt hiệu quả cần làm tốt công tác chuẩn bị, dự kiến thời gian hợp lý, thông tin, phát động kịp thời. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình đặc điểm cụ thể, phong tục tập quán...để ấn định thời gian triển khai, có thể chia làm 2 đợt:

          - Đợt 1: Thực hiện trư­ớc Tết Nguyên đán từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 01 năm 2017 (tức ngày 19 đến ngày 26, tháng Chạp, Bính Thân).

          - Đợt 2: Thực hiện sau Tết Nguyên đán từ ngày 03/02/2017 (tức ngày 07 tháng Giêng, Đinh Dậu).

3. Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò tác dụng của rừng, cây xanh đối với môi trường sinh thái, đời sống con ng­ười và phát triển kinh tế- xã hội. Theo dự báo của Khí tượng thuỷ văn, năm 2017 khí hậu biến đổi khó lường, sẽ ảnh h­ưởng đến công tác trồng cây và bảo vệ rừng. Vì vậy, việc thực hiện Tết trồng cây và chư­ơng trình trồng rừng năm 2017 cần đu­ợc tổ chức rộng khắp trên địa bàn và cần có kế hoạch cụ thể về địa điểm trồng cây, chọn loại cây trồng phù hợp, bố trí nhân lực, tổ chức thực hiện hiệu quả có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo ra phong trào sâu rộng và khí thế mạnh mẽ hào hứng ra quân những ngày đầu Xuân. Tổ chức ra quân đồng loạt, huy động mọi lực lượng nhân dân, học sinh, các lực l­ượng vũ trang và cán bộ công chức tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng;

Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn cần khẩn tr­ương triển khai kế hoạch về phát triển lâm nghiệp, chuẩn bị tốt hiện trư­ờng trồng rừng, tranh thủ khí hậu thời tiết thuận lợi trong vụ xuân phấn đấu trồng rừng, trồng cây ăn quả đạt trên 80% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

a) Thời gian ra quân:

Tất cả các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và ra quân thực hiện trồng vào ngày 02/02/2017 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Lễ phát động của huyện tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 02/02/2017 (Tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Trường Tiểu học I xã Thiện Thuật; các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị sẽ tham gia trồng cây tại gia đình ông Hoàng Thanh Trích, thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, là hộ gia đình chính sách.

b) Địa điểm trồng cây:

- Tại các khu vực nghĩa trang, khu di tích; khuôn viên các cơ quan, trư­ờng học, bệnh viện; dọc các trục đư­ờng giao thông, đ­ường phố; khu v­ườn rừng, vườn cây ăn quả của các hộ gia đình;

- Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện trồng tại khuôn viên của cơ quan, đơn vị.

- Sau khi trồng cây xong, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn huyện thực hiện bàn giao và phân công cụ thể cho các cơ quan đơn vị quản lý chăm sóc, bảo vệ đảm bảo trồng cây nào sống tốt cây đó (đối với rừng trồng công cộng); tiến hành bàn giao cho hộ gia đình chăm sóc, bảo vệ (đối với rừng trồng cho các hộ gia đình chính sách).

c) Thời gian và địa điểm nhận cây giống.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sẽ tiến hành cấp cây giống (cây Lát hoa) vào ngày 23 tháng 01 năm 2017 (Tức ngày 26 tháng tháng Chạp năm Bính Thân). Địa điểm nhận cây giống tại vườn ông Hoàng Kim Điềm, thôn Phai Lay, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia. (Liên hệ nhận cây giống đ/c Nông Chí Hưng, số điện thoại 0975047187)

- UBND các xã, thị trấn đến nhận cây về phân bổ cho các đơn vị trên địa bàn xã, thị trấn (loại cây Lát hoa, số lượng 500 cây/xã);

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ điều kiện của đơn vị, lập danh sách đăng ký gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để tổng hợp cấp cây giống. Thời gian đăng ký trước ngày 17/01/2017, loại cây Lát hoa.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chuẩn bị cây con giống, dụng cụ để các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện tham gia Tết trồng cây;

- Lựa chọn địa điểm thực hiện trồng cây sau Lễ phát động;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 24/02/2017.

2. Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao

- Tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động về Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017, tuyên truyền trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng.

- Chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ.

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị tăng âm, loa, đài…trang trí khánh tiết cho buổi Lễ phát động.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tăng cư­ờng công tác truyên truyền về mục đích ý nghĩa và yêu câu của Tết trồng cây. Kịp thời đư­a tin, bài phản ánh khí thế ra quân trồng cây đầu xuân của huyện và các cơ sở xã, thị trấn.

4. Đề nghị Huyện Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh    

- Chuẩn bị lực lư­ợng tham gia lễ phát động và Tết trồng cây.

- Đọc lời hứa thực hiện.

  5. Văn phòng HĐND và UBND huyện

  Làm công tác ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu và phối hợp công tác phục vụ khác.

  6. UBND các xã, thị trấn

  a) Đối với UBND xã Thiện Thuật:

  - Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai chọn hộ gia đình tiến hành chuẩn bị địa bàn phục vụ lễ phát động Tết trồng cây do huyện tổ chức;

   - Chỉ đạo tiến hành cuốc hố tại khuôn viên Trường Tiểu học I xã trồng cây cảnh quan tại sân trường học đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

- Chỉ đạo huy động toàn thể cán bộ, công nhân viên chức tham gia buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại sân Trường Tiểu học xã và trồng cây tại hộ gia đình đầy đủ và đúng thời gian.

  b) Đối với các xã, thị trấn còn lại:

  - Xây dựng kế hoạch và lựa chọn địa điểm cụ thể để tổ chức thực hiện phát động phong trào Tết trồng cây tại cơ sở; các xã, thị trấn lựa chọn 1 đến 2 điểm để tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

  - Sau khi trồng xong thực hiện bàn giao và phân công cụ thể cho các đơn vị quản lý chăm sóc và bảo vệ đảm bảo trồng cây nào sống cây đó.

  - Tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trư­ớc ngày  22/02/2017.

  IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Lời phát động của Chủ tịch UBND huyện.

3. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

4. Đoàn thanh niên đọc lời hứa thực hiện.

5. Phân công nhiệm vụ trồng cây.

  Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu các Cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đư­ợc giao và tổ chức tốt phong trào ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng đầu Xuân Đinh Dậu trên địa bàn toàn huyện./.

 

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Sở: NN và PTNT, GTVT;

- TT: HU, HĐND huyện;                              

- CT, PCT UBND huyện;                       

- Các phòng, ban liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- L­ưu: VT, NNPTNT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Văn Chung

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 231,602

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-22 21:35:11

  Chi tiết:

   Hôm nay: 559

   Tuần này: 11559

   Tháng này: 29889

   Năm nay: 138404

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com