BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Hướng dẫn Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2012 (558/HD - TĐKT)

Thứ Ba, 11/12/2012 - 06:46

 

HƯỚNG DẪN

Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2012

 


 

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2012; Hướng dẫn số 172/HD - HĐTĐKT ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các sở, ban, ngành, đơn vị và các cụm thi đua của tỉnh;         Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện hướng dẫn các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các cụm thi đua năm 2012 (gọi chung là các đơn vị) tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, cụ thể như sau:

            I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả phong trào thi đua yêu nước, trong đó đánh giá làm rõ vai trò của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các đoàn thể trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước; Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị qua các phong trào thi đua; Kết quả công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất hiện trong các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém; Rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

          2. Phải gắn với kết quả trong công tác xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa.

          3. Việc bình xét, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Thực hiện bình xét khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được suy tôn, bình xét phải xứng đáng với thành tích đạt đươc, đảm bảo tiêu biểu xuất sắc và đạt các tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

          II/. NỘI DUNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:

          1. Báo cáo tổng kết của đơn vị:

          Các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết (Đề cương đính kèm Hướng dẫn) về Hội đồng TĐKT huyện (Qua Thường trục TĐKT Phòng Nội vụ), đồng thời gửi đơn vị Cụm trưởng để tổng hợp xây dựng báo cáo của Cụm (Báo cáo và Biểu tự chấm điểm kèm theo).

          2. Công tác tổng kết Cụm thi đua:

          Đối với đơn vị Trưởng Cụm, ngoài báo cáo tổng kết của đơn vị, còn có trách nhiệm phối hợp với đơn vị Phó Trưởng Cụm xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết.

          a) Xây dựng báo cáo tổng kết: Báo cáo tổng kết của Cụm phải đánh giá được các nội dung chủ yếu sau:

          - Việc triển khai các nhiệm vụ công tác thi đua cụm trong năm;

          - Kết quả thi đua của cụm theo các tiêu chí thi đua do cụm thống nhất ký từ đầu năm.

          - Vai trò của Cụm trưởng, Cụm phó trong chỉ đạo, điều hành; sự phối hợp của các thành viên trong hoạt động của cụm.

          - Công tác kiểm tra, giám sát và chấm điểm thi đua; việc bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng.

          - Những hạn chế, yếu kém cần rút kinh nghiệm trong hoạt động của cụm thi đua.

          - Những kiến nghị đề xuất với Hội đồng TĐKT, UBND huyện những vấn đề liên quan đến công tác TĐKT.

          b) Tổ chức Hội nghị Tổng kết:

          - Cụm thi đua tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng cụm; Đề ra các nhiệm vụ năm tới và thảo luận biện pháp triển khai thực hiện;

          - Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua của cụm, Hội nghị tiến hành bình bầu, suy tôn đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong cụm bằng hình thức bỏ phiếu kín (chỉ suy tôn những đơn vị đạt từ 920 điểm trở lên). Kết quả bỏ phiếu kín được công bố công khai tại hội nghị.

          - Bầu Cụm trưởng, Cụm phó mới: Theo hình thức luân phiên.

          - Ký giao ước thi đua năm mới: Do đơn vị Cụm trưởng chủ trì hội nghị tổng kết chuẩn bị nội dung.

          III/. BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

          Việc bình chọn, xét tặng và đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

          1/. Bình xét danh hiệu thi đua:

          1.1/. Danh hiệu cá nhân:

          a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Chiến sỹ tiên tiến)

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, được xét công nhận đối với các cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng.

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng đối với các cá nhân đạt cả 02 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương): Xét tặng cho cá nhân tiêu biểu trong số các cá nhân đạt 02 tiêu chuẩn sau đây:

+ Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

+ Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh (hoặc Bộ, ngành, đoàn thể trung ương), được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xem xét, công nhận.

đ) Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho những cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

e) Điều kiện xét, công nhận đề tài khoa học, sáng kiến (sáng kiến của tác giả hoặc đồng tác giả):

- Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

- Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó mang lạo lợi ích thiết thực;

Thời gian đưa sáng kiến vào áp dụng hoặc áp dụng thử tạo cơ sở tối thiểu là 01 năm, tối đa không quá 03 năm.

          1.2/. Danh hiệu tập thể:

a) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Đơn vị tiên tiến): được xét tặng hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định tại các Điều 28 của Luật Thi đua, khen thưởng;

b)Tập thể lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng): được xét tặng hàng năm cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" (Đơn vị tiên tiến), đạt các tiêu chuẩn quy định tại các Điều 27 của Luật Thi đua, Khen thưởng

g) Cờ thi đua của UBND tỉnh:

Xét tặng cho các tập thể được suy tôn nhất, nhì, ba Cụm thi đua hàng năm và đạt các tiêu chuẩn quy định tại các Điều 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

h) Cờ thi đua của Chính phủ:

Xét tặng cho các tập thể được suy tôn nhất Cụm thi đua, được đề nghị tặng cờ thi đua của tỉnh và đạt các tiêu chuẩn quy định tại các Điều 25 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

          2/. Bình xét các hình thức khen thưởng:

Việc xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng phải căn cứ vào kết quả tổng kết đánh giá công tác thi đua và kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

2.1/. Giấy khen của UBND huyện, Bằng khen của UBND tỉnh:

2.1.1/. Khen thưởng thường xuyên:

Được tiến hành hàng năm sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm hoặc nhiều năm:

*) Tập thể:

+ Giấy khen của UBND huyện: Đề nghị khen không quá 10% số các đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc trong một đơn vị, tối thiểu đề nghị 01 đơn vị.

+ Bằng khen của UBND tỉnh: Xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"; Đối với các đơn vị không thuộc đối tượng xét danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", hàng năm phải đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và có 2/3 trở lên số các đơn vị trực thuộc trực tiếp được tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

*) Cá nhân:

+ Mỗi đơn vị đề nghị không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, tối thiểu đề nghị 01 cá nhân.

+ Đối với cá nhân là lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị, ngoài việc đủ các tiêu chuẩn quy định, thì cơ quan, đơn vị do cá nhân phụ trách trong năm phải được suy tôn Nhất, Nhì, Ba cụm thi đua hoặc đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" nếu đề nghị Giấy khen của UBND huyện, hoặc đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" nếu đề nghị Bằng khen của UBND tỉnh.

*) Hộ gia đình: Mỗi xã, thị trấn lựa trọn ít nhất 02 gia đình (là hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể) tiêu biểu trong lao động sản xuất hoặc trong dịch vụ kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu trong năm, đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen hoặc UBND tỉnh tặng Bằng khen. (Báo cáo thành tích của hộ gia đình viết ngắn gọn, đủ thông tin, có xác nhận của chính quyền cơ sở)

2.1.2/. Khen thưởng theo đợt (hoặc theo chuyên đề):

Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chỉ xét tặng Giấy khen, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua theo đợt (hoặc theo chuyên đề) do huyện, tỉnh phát động hoặc do bộ, ngành trung ương phát động, có văn bản của huyện, tỉnh triển khai thực hiện.

Một đối tượng trong một năm không đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh khen thưởng chuyên đề tối đa 02 lần.

2.1.1/ Khen thưởng thành tích đột xuất:

Chỉ xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đột xuất, trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập; Những hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân và của nhà nước; Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (phải là thành tích lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc thường xuyên mà tập thể, cá nhân đảm nhận).

          2.2/. Khen thưởng bậc cao (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại): Thực hiện theo quy định hiện hành.

          2.3/. Một số lưu ý khi bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

          a) Việc xét tặng và đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải căn cứ vào:

          - Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và mức độ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định.

          - Kết quả đánh giá phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng.

          b) Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

c) Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

d) Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

đ) Những tập thể, cá nhân đã đề nghị bộ, ngành trung ương khen thưởng thì không đề nghị tỉnh khen và ngược lại (trừ cờ thi đua của đơn vị được cụm bình xét, suy tôn, đề nghị). Những tập thể, cá nhân đã được UBND huyện, UBND tỉnh khen thưởng theo chuyên đề trong năm thì không đề nghị tặng Giấy khen UBND huyện hoặc Bằng khen của UBND tỉnh thường xuyên vào năm đó.

e) Không xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với:

+ Tập thể: không ký giao ước thi đua; Không đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm; Không tham gia các hoạt động do cụm thi đua quy định; Có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; Có vụ việc tiêu cực, tham nhũng hoặc sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Mới thành lập dưới 01 năm.

+ Cá nhân: Không đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm; Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; Bị xử phạt hành chính; Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; Mới tuyển dụng dưới 10 tháng.

IV./ QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Quy trình, thủ tục hồ sơ: Thực hiện theo quy định từ Điều 53 đến Điều 65 Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 14/4/2010 của Chính phủ.

1/. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của Cụm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị Trưởng cụm (nêu rõ hình thức, tên đơn vị đề nghị);

- Biên bản họp xét, suy tôn đề nghị khen thưởng của Cụm (kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu suy tôn);

- Báo cáo tổng kết của cụm thi đua (kèm theo bảng tổng hợp kết quả kiểm tra, chấm điểm thi đua của từng đơn vị trong cụm);

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của đơn vị được suy tôn.

2./ Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị gồm có:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (kèm theo danh sách); trường hợp đề nghị khen thưởng theo chuyên đề kèm theo biểu tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của đơn vị.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua của đơn vị.(01 bản gửi Hội đồng TĐKT, 01 bản gửi Cụm trưởng cụm thi đua)

- Biên bản chấm điểm thi đua của Cụm thi đua đối với đơn vị

          - Biên bản đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2012.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân. Cụ thể:

          Hồ sơ đề nghị UBND huyện                01 bản;

          Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh                   03 bản;

          Hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao    06 bản.

Khi nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng đơn vị cần gửi kèm bản mềm hồ sơ trình qua địa chỉ email: Thidua.noivu.binhgia.ls@gmail.com hoặc Copy qua USB, văn phòng điện tử Eoffice: hvthang@langson,gov.vn.

*) Lưu ý:

Đối với cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cần gửi kèm theo hồ sơ đề nghị:

·        Báo cáo đề tài khoa học hoặc sáng kiến, kinh nghiệm:     01 bản;

·        Tổng hợp danh sách, tóm tắt đề tài,sáng kiến, kinh nghiệm của từng cá nhân

·        Kết quả tự đánh giá xếp loại đề tài hoặc sáng kiến, kinh nghiệm của đơn vị công nhận đề tài khoa học hoặc sáng kiến, kinh nghiệm có hiệu quả và có khả năng áp dụng trong phạm vi đơn vị, ngành, huyện, tỉnh... 01 bản.

·        Biên bản tổng hợp kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng TĐKT đơn vị. Cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh phải có số phiếu đồng ý của thanhd viên Hội đồng từ 70% trở lên.

          V./ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

          - Các đơn vị: gửi báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về thường trực thi đua huyện trước ngày 10/01/2013.

          - Các Cụm thi đua: Tổ chức kiểm tra chéo trong cụm và tổ chức tổng kết công tác thi đua cụm nội huyện trong tháng 12/2012; gửi báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về thường trực thi đua huyện trước ngày 15/01/2013.

- Hội đồng TĐKT huyện dự kiến duyệt kết quả thi đua, khen thưởng năm 2012 đối với các đơn vị từ 14 -18/1/2013.

Yêu cầu các đơn vị, các cụm thi đua nghiêm túc thực hiện, đảm bảo công bằng, khách quan, kịp thời góp phần động viên khích lệ các tập thể, cá nhân phấn khởi, tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Trên đây là hướng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 của Hội đồng TĐKT huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Hội đồng TĐKT huyện xem xét, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (Qua Thường trực TĐKT - Phòng Nội vụ huyện. Điện thoại liên hệ: 0253.836.029)./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 181,470

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-17 13:24:45

  Chi tiết:

   Hôm nay: 250

   Tuần này: 9198

   Tháng này: 21468

   Năm nay: 87970

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com