BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

V/v thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2012 (Số: 553 / UBND- TNMT)

Thứ Năm, 06/12/2012 - 01:26

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Quyết định số 1482/QĐ-BTNMT, ngày 10/9/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai tính đến ngày 01/01/2012; Văn bản số 1183/STNMT-TNĐ, ngày 16/11/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện thống kê đất đai năm 2012.

Để đảm bảo theo kế hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2012 theo các nội dung sau:

1. Trên cơ sở tài liệu thống kê đất đai năm 2011 (tính đến ngày 01/01/2012) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, UBND huyện Bình Gia yêu cầu  UBND các xã, thị trấn thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2012.

2. Chủ động thực hiện thống kê đất đai năm 2012 (tính đến ngày 01/01/2013) bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định tại thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng Bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Uỷ ban nhân dân các xã có trách nhiệm nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai gửi UBND huyện ( thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất vào ngày 15/01/2013 để tổng hợp báo cáo gửi  UBND tỉnh.

3. Ngoài những nội dung thống kê đất đai theo quy định tại thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình thực hiện công tác thống kê đất đai, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện thêm những nội dung sau:

- Rà soát, hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo thống nhất số liệu thống kê với bản đồ hiện trạng sử dụng đất, cập nhật, chỉnh lý những biến động lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, xác định các điểm còn tranh chấp địa giới hành chính, đồng thời kiểm tra xử lý số liệu thống, để đảm bảo số liệu thống kê của đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện không bị tổng hợp trùng hoặc sót diện tích.

- Rà soát, xác định rõ diện tích đất do các đơn vị quân đội, đơn vị công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, mục đích an ninh và diện tích sử dụng và các mục đích khác (không thuộc đất quốc phòng, đất an ninh) để đảm bảo thống nhất số liệu thống kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn các xã, thị trấn và huyện với số liệu diện tích đất quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Đối với các thửa đất có công trình ngầm do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang quản lý mà trên mặt đất vẫn đang giao cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng vào các mục đích mà không ảnh hưởng đến an toàn của công trình thì vẫn thống kê theo mục đích đang sử dụng trên mặt đất.

4. Sản phẩm giao nộp.

Hệ thống bảng biểu, báo cáo thống kê và số lượng tài liệu giao nộp (kể cả dữ liệu số) thực hiện theo thông tư 08/2007/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng Bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra còn phải báo cáo bổ sung thêm biểu 01-TKĐĐ (Thống kê, kiểm kê diện tích đất nông nghiệp).

Thống kê diện tích đất đai năm 2012 là nhiệm vụ thường xuyên của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp. Yêu cầu UBND các xã chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về UBND huyện để xem xét, chỉ đạo./. 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,544

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-19 04:13:42

  Chi tiết:

   Hôm nay: 119

   Tuần này: 8219

   Tháng này: 22545

   Năm nay: 89047

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com