BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

V/v Kê khai tài sản thu nhập năm 2012

Thứ Ba, 23/10/2012 - 07:15

 UỶ BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BÌNH GIA

–––––––

Số:  479 /UBND - TTr

V/v Kê khai tài sản

thu nhập năm 2012

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

Bình Gia, ngày 22   tháng 10 năm 2012

 

 

 

 

                               Kính gửi:

                                                - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

                                                - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

                                                - Các Trường Trung học cơ sở.

Thực hiện Công văn số: 93/BCĐ ngày 15/10/2012 của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn về việc minh bạch tài sản thu nhập năm 2012. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung cơ bản của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTr ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ đến người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập.

2. Kiểm tra rà soát những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Trường hợp nào chưa kê khai lần đầu thì thực hiện kê khai lần đầu theo biểu mẫu số 01 đã ban hành kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ; những trường hợp đã kê khai lần đầu thì tiếp tục thực hiện kê khai bổ sung theo biểu mẫu số 02 đã ban hành kèm theo Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ ( đã sao gửi kèm theo số công văn 495/UBND-TTr, ngày 26 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Bình Gia về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2011). Yêu cầu người kê khai, ký, ghi rõ họ tên vào từng trang của bản kê khai.

3. Thực hiện công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập.

4. Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung trên và gửi bản kê khai của từng cá nhân kèm theo danh sách những người phải kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan đơn vị mình về Thanh tra huyện trước 15/01/2013 để tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với Thanh tra huyện liên lạc qua số điện thoại 025.3834.713; 0253504044 để hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT UBND huyện;

- Lưu VT, TTr

 TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

  

 

Lý Công Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,539

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-19 04:06:48

  Chi tiết:

   Hôm nay: 114

   Tuần này: 8214

   Tháng này: 22540

   Năm nay: 89042

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com