BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Bình Gia lần thứ VII năm 2012-2013

Thứ Năm, 18/10/2012 - 03:03

UBND HUYỆN BINH GIA 

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

 TDTT LẦN THỨ VII

––––––––

       Số: 95 /KH - BCĐ

 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  –––––––––––––––––––––

 

                              Bình Gia, ngày 16  tháng 10 năm 2012

  

KẾ HOẠCH

  

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Bình Gia  lần thứ VII năm 2012-2013

 

––––––––––––––––––––––––

 

Căn cứ Quyết định số: 670 /QĐ-TTg ngày 06/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức đại hội Thể dục thể thao các cấp và đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

          Căn cứ hướng dẫn số: 2500/HD-BVHTTDL  ngày 25/7/2012 của Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch về việc tổ chức đại hội TDTT các cấp tiến tới đại hội Thể dục thể thao toàn quốc  lần thứ VII năm 2014.

          Thực hiện kế hoạch số: 133 /KH- BCĐ ngày 24/ 9/2012 của BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị tổ chức đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm 2014.

Theo Hướng dẫn số: 917/ HD-BCĐ ngày 06/ 9/2012 của BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn, về việc Hướng dẫn tổ chức đại hội TDTT các cấp.Tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm 2013 - 2014.

Ban chỉ đạo đại hội TDTT huyện Bình Gia, Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở xã, Thị trấn và các ngành trong toàn huyện tiến tới Đại hội TDTT toàn  Tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII 2013 - 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Đại hội TDTT các cấp năm 2012-2013, tiến tới Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ VII năm 2013 là hoạt động thể thao rộng lớn của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm:

- Hướng tới  những  ngày kỷ niệm lớn trong năm 2012, năm 2013. Đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT, kết quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ đại” và phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời  sống văn hoá” trên địa bàn huyện Bình Gia.

- Đại hội TDTT các cấp nhằm biểu dương lực lượng TDTT quần chúng trong toàn huyện, nhằm phát triển phong trào TDTT cơ sở rộng khắp trong địa bàn, các đối tượng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện TDTT. Góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, tăng cường đoàn kết các dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Thông qua Đại hội TDTT cơ sở nhằm tuyển chọn những VĐV xuất sắc để tham dự Đại hội TDTT toàn huyện, toàn tỉnh.

2.     Yêu cầu: 

- Đại hội TDTT cấp cơ sở cần được tuyên truyền, triển khai sâu rộng từ cơ sở đến mọi tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, cùng tham gia các hoạt động thi đấu TDTT.

- Đại hội TDTT cấp cở sở phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy chính quyền đơn vị, địa phương.

- Đại  hội  đảm bảo đúng nghi thức trang trọng, nội dung, thời gian quy định, tổ chức thiết thực và hiệu quả đảm bảo an toàn, đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Ngăn chăn các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động TDTT.

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực TDTT nhằm huy động các nguồn lực Kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ sở cho công tác tổ chức, điều hành các nội dung thi đấu trong Đại hội TDTT cấp cơ sở.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp

1.1. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện 

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp Huyện, Thành Phố do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Văn xã làm trưởng ban.

- Lãnh đạo phòng Văn hóa Thông tin làm Phó trưởng ban Thường trực, cùng với sự tham gia của các ngành hữu quan tương ứng như ở cấp tỉnh.

1.2. Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn: do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường thị trấn làm Trưởng ban. Các thành viên do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định.

1.3. Đối với cơ quan,ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học... do Thủ trưởng các đơn vị làm Trưởng ban; tùy thuộc vào tình hình cụ thể ở từng cơ sở, Ban tổ chức cần gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả trong việc tổ chức Đại hội TDTT ở cơ sở mình.

2. Công tác tuyên truyền:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần phát triển toàn diện cho con người, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “ toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”; đề cao trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao.

 

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao, tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hình ảnh, tin bài, tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống Đài phát thanh -  truyền hình, Đài truyền thanh của địa phương các bài hát tuyên truyền về thể dục thể thao như: “khỏe vì nước”, “sáng mãi niềm tin”, “niềm tin chiến thắng”… trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

 

- Công tác tuyên truyền về Đại hội TDTT các cấp cần được triển khai sớm, nội dung tuyên truyền cần hướng vào mục đích, yêu cầu chung và yêu cầu chuyên môn của Đại hội TDTT, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội cũng như các ngày lễ, ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ sở… (tập trung vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Bình Gia 19/4, ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày quốc tế lao động 01/5 )

III. QUY MÔ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

          Đại hội TDTT các cấp trong toàn huyện Bình Gia, bắt đầu từ tháng 01/ 2013 đến hết tháng 4/2013. Chia thành 2 giai đoạn như sau:

1.Giai  đoạn 1: Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn, ngành: Tổ chức xong trong tháng 3 năm 2013. 

Tổ chức thi đấu 5 đến 6 môn thể thao trở lên, tập chung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương. Những xã khó khăn về địa điểm thì có thể đồng tổ chức Đại hội TDTT liên xã hoặc cụm xã ( 2 đến 3 xã).

Địa điểm tổ chức: tại xã, thị trấn.

Thời gian tổ chức: Từ tháng 01/ 2013 đến tháng 3/ 2013 kết hợp vơi hội xuân để tổ chức Đại hội TDTT  xã,  thị trấn; Các ngành: Giáo dục & đào tạo, Y tế,  LĐLĐ huyện, Số môn thi và quy mô thời gian tổ chức  do BTC Đại hội TDTT cấp xã,  thị trấn và Ban tổ chức các ngành quyết định. Thông báo thời gian tổ chức đại hội của đơn vị mình với ban chỉ đạo huyện.

Thời gian tổ chức Đại hội TDTT không quá 01 ngày.

2. Giai đoạn 2: Tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp huyện từ tháng 3/2013 đến tháng 4 năm 2013:

- Các môn thi đấu trước Đại hội: Môn Bóng chuyền, Cầu lông, Việt dã, Điền kinh (Môn bóng chuyền trận chung kết  tổ chức vào ngày đại hội TDTT huyện )

-  Các môn thi đấu trong đại hội:  Bắn nỏ, Đẩy gậy, kéo co, Khà kheo.

Đại hội Thể dục thể thao huyện dự kiến khai mạc vào ngày 19 tháng 4 năm 2013, ngày giải phóng huyện Bình Gia. 

IV. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp:

          Cần được xây dựng kế hoạch sớm bao gồm các nguồn: Ngân sách cấp, đóng góp của nhân dân, tài trợ của các tổ chức, cá nhân. Đai hội cấp nào, cấp đó lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức chi và hình thức chi, sẽ có hướng đẫn liên ngành Sở tài chính và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định.

          V. Tổng kết và khen thưởng.

1.     Tổng kết. 

Công tác tổng kết Đại hội TDTT các cấp cần được tiến hành chặt chẽ từ cơ sở trở lên. Nội dung tổng kết cần tập trung những vấn đề sau:

- Số người tập luyện, tham gia đồng diễn, biểu diễn và thi đấu trong Đại hội ở các cấp, các cơ sở.

- Số môn thi, nội dung thi trong Đại hội TDTT từng cấp. Thành tích thứ hạng các đơn vị dự thi.

- Số kinh phí đã chi, số kinh phí vận động nhân dân ủng hộ, tài trợ, kinh phí ngân sách do nhà nước cấp

Sau khi tổ chức Đại hội xong, các xã, thị trấn, ngành, cần báo cáo kịp thời đầy đủ các nội dung ( có số liệu cụ thể ) về Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện.

2.     Khen thưởng. 

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT ở cấp nào, căn cứ vào thành tích tổ chức Đại hội TDTT ở cấp đó, để xem xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể. Hình thức khen thưởng là cờ, giấy khen và phần thưởng

          Nhận được kế hoạch này. Ban chỉ đạo đại hội TDTT huyện Bình gia, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức đại hội TDTT của đơn vị mình, đẻ tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời theo đúng kế hoạch của huyện đề ra.

          Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ban chỉ đạo huyện để xem xét giải quyết./.   

 

Nơinhận:                                                                                     

- Sở VH -TT&DL (B/C);

- TT HU, HĐND huyện  (BC);

- CT, PCT UBND huyện  (B/C);

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;

 - UBND các xã, thị trấn;                     

- Lư­u VT, TTVH.

 

 

TRƯỞNG BAN

  

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lê Tiến Hưng

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                      

 

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,051

  IP của bạn: 54.80.115.140

  Thời gian: 2018-04-25 01:02:34

  Chi tiết:

   Hôm nay: 24

   Tuần này: 8389

   Tháng này: 32355

   Năm nay: 140870

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com