BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch thực hiện “Chăm lo phát triển giáo dục mầm non” huyện Bình Gia năm học 2012-2013

Thứ Tư, 17/10/2012 - 07:56

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIA

–––––––

Số          /KH-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ––––––––––––––––––––––___

Bình Gia, ngày        tháng 10 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện “Chăm lo phát triển giáo dục mầm non”  

huyện Bình Gia năm học 2012-2013

 

 

––––––––––––––––

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

1. Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11 tháng 3 năm 2011 của  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2015;

2. Kế hoạch số 105/KH- UBND ngày 17/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn về thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015;

3. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26/1/2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia, Kế hoạch thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015;

4. Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 13/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn về thực hiện năm học 2012-2013 "Chăm lo phát triển giáo dục mầm non" tỉnh Lạng Sơn;

5. Căn cứ tình hình thực tế về phát triển Giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm học 2012-2013 "Chăm lo phát triển Giáo dục Mầm non" huyện Bình Gia, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 

Tạo sự thống nhất trong cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và nhân dân về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2011 của Ban thường vụ tỉnh uỷ, Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26/1/2011/của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia về thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015; củng cố, phát triển quy mô trường lớp mầm non, xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp an toàn thân thiện tạo điều kiện để đảm bảo thu hút tối đa trẻ trong độ tuổi mầm non đến lớp, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng giáo dục trẻ nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 đối với tất cả các vùng trong huyện.

 

2. Mục tiêu cụ thể

 

Phấn đấu đến hết năm học 2012-2013:

- Năm 2012: Thành lập mới thêm 2 trường Mầm non (Trường Mầm non xã Hưng Đạo Và Trường Mầm non xã Thiện Long) nâng tổng số xã có trường Mầm non trên địa bàn huyện là: 14/20 xã đạt tỷ lệ 70% (6 tháng đầu năm 2013: Văn Thụ; Quý Hoà; Bình La; Hoà Bình).

- Hoàn thiện việc quy hoạch, xác định quỹ đất xây dựng trường, lớp mầm non cho 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực (ngân sách nhà nước, đóng góp của các tập thể, các cá nhân...) để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường, điểm trường mầm non chưa có phòng học. Phấn đấu 100% trường mầm non bán trú có bếp ăn, công trình vệ sinh, nước sạch, cổng trường, biển trường, hàng rào.

- Tỷ lệ huy động trẻ  đến 2 tuổi ra nhà trẻ đạt 28%

- Tỷ lệ huy động trẻ  từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 98%

- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%

- Tỷ lệ trẻ em được bán trú đạt 64%; trong đó riêng trẻ 5 tuổi bán trú đạt 70% trở lên.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi giảm dưới 10%.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ đào tạo cho cán bộ. giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ giáo viên Mầm non đạt chuẩn về trình độ đào tạo đạt 98% trở lên; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn đạt: 30%;

Phối hợp với Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh xin đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường Mầm non xã Tân Văn đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch số 105/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Kết thúc năm học 2012-2013 tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi là 6 đơn vị = 30% (thêm xã Hoa Thám và Hồng Phong).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 

1 Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền đối với công tác phát triển giáo dục mầm non.

- Ban chỉ đạo phổ cập và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của huyện, các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng thành viên, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực chuyên môn. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Thực hiện 3 đồng bộ về xây dựng cơ sở vật chất, đồng bộ về chính sách giáo viên, đồng bộ về chính sách hỗ trợ trẻ em đi học.

- Thực hiện giao ban Ban chỉ đạo các cấp để đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện: Cấp xã định kỳ hàng tháng; cấp huyện 3 tháng/lần (dự kiến lần 1: tháng 10/2012; lần 2: tháng 1/2013; lần 3: tháng 4/2013).

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện vào tháng 6/2013.

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền về năm học "Chăm lo phát triển giáo dục mầm non" của huyện.

 

- Thực hiện lồng ghép các hình thức và phương tiện truyền thông khác nhau: Thông qua Internet, đài truyền-thanh truyền hình, các hội nghị, các cuộc họp tổ, khối thôn bản, các cuộc họp phụ huynh trong nhà trường để tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục mầm non nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng về chủ trương phát triển giáo dục mầm non, tạo sự quan tâm, phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với đài truyền thanh - truyền hình thường xuyên xây dựng các phóng sự về giáo dục mầm non; xây dựng tập san về giáo dục và đào tạo trong đó có nội dung tuyên truyền về giáo dục mầm non, kịp thời biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình có những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, vượt  khó đóng góp cho sự phát triển của giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.

- Phòng Giáo dục tham mưu tổ chức lễ phát động thực hiện năm học 2012-2013 "Chăm lo cho phát triển giáo dục mầm non" của tỉnh vào ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường" trong tháng 9/2012.

3. Hoàn thiện công tác quy hoạch đất cho giáo dục mầm non, phát triển mạng lưới trường lớp, huy động trẻ ra lớp.

 

- Tiếp tục rà soát thực trạng quỹ đất của các trường, điểm trường mầm non, hoàn thành việc quy hoạch, xác định quỹ đất xây dựng trường lớp mầm non cho 100% xã, thị trấn đến các thôn bản; làm thủ tục đề nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% các trường mầm non; tham mưu cho UBND tỉnh, Sở GD&ĐT cùng với các nguồn xã hội hóa, đối ứng của huyện ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cho các trường mầm non (trong danh mục được đầu tư) đã có các quyết định giao đất.

- Năm 2012 thực hiện tách, thành lập mới 2 trường mầm non ở 2 xã (Hưng Đạo và Thiện Long), nâng tổng số xã có trường Mầm non trên địa bàn huyện là: 14/20 xã đạt tỷ lệ 70%. 6 tháng đầu năm 2013 tách thêm 4 trường tại các xã: Hoàng Văn Thụ, Quý Hòa, Bình La, Hòa Bình đạt tỷ lệ 18/20 = 90%.

 - Đối với các xã chưa có trường Mầm non tiếp tục duy trì các lớp mầm non gắn với trường Tiểu học để đảm bảo trẻ em các độ tuổi, nhất là trẻ em 5 tuổi được ra lớp học chương trình giáo dục mầm non trước khi và lớp 1.

4. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Mở rộng số trường, lớp tổ chức bán trú cho trẻ, tăng tỷ lệ trẻ em được bán trú, học 2 buổi/ngày, đặc biệt là trẻ em năm tuổi. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức bữa ăn cho trẻ trong các bếp ăn bán trú, đảm bảo dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 10%. Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và cân đo chấm biểu đồ tăng trưởng; tiêm phòng các bệnh theo quy định của y tế.

- Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của chương trình giáo dục mầm non mới; xây dựng môi trường hoạt động thân thiện, an toàn; tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục phù hợp với sự phát triển tâm, sinh lý lứa tuổi.

- Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng chuyên môn, các hội nghị, hội thảo chuyên đề về thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ em 5 tuổi người dân tộc thiểu số để chuẩn bị tốt Tiếng Việt, tâm thế sẵn sàng đi học cho trẻ trước khi vào lớp 1.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu cho UBND huyện bố trí, sắp xếp tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc; nâng cao phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Xây dựng kế hoạch tham mưu tuyển dụng mới, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ theo định mức biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non.(Theo điều lệ trường Mầm non và Thông tư 71) Cụ thể:

- Cán bộ quản lý: Trường hạng I, trường có 5 điểm trường hoặc có 20 trẻ khuyết tật trở lên: 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng.

- Giáo viên: Lớp bán trú 02 giáo viên/lớp

- Nhân viên nấu ăn: theo định mức 01 nhân viên/35 trẻ nhà trẻ và 01 nhân viên/50 trẻ mẫu giáo, những điểm trường, lớp mầm non bán trú có số trẻ dưới định mức trên được bố trí 01 nhân viên nấu ăn để đảm bảo tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ.

6. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, đảm bảo ngân sách cho giáo dục mầm non, đặc biệt là các lớp mẫu giáo 5 tuổi

 

 Trong năm 2013, hoàn thành kế hoạch cụ thể đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, lớp mầm non chưa có địa điểm riêng, các trường Mầm non mới thành lập, đặc biệt ưu tiên xây dựng đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi, các trường trong kế hoạch đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng các công trình chức năng như nhà công vụ giáo viên, bếp ăn bán trú, công trình vệ sinh, nước sạch; trang thiết bị, vật dụng, dụng cụ nhà bán trú, nhà bếp… đảm bảo điều kiện tối thiểu để tổ chức có chất lượng các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non.

Trang bị đồ dùng dạy học cho 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi đáp ứng theo danh mục thiết bị đồ chơi tối thiểu theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục đồ chơi- thiết bị dạy và học tối thiểu cho GDMN. Cung cấp thiết bị, nội thất dùng chung, đồ chơi cho các nhóm lớp dưới 5 tuổi có đủ điều kiện thực hiện chương trình GDMN mới. Duy trì và phát huy phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp GDMN.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát 4 dự án của tỉnh và chủ động ưu tiên huy động các nguồn lực để triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình đầu tư, các chính sách hỗ trợ đối với cấp học mầm non:  

 

Dự án 1: Tổng số phòng học mầm non hiện có 127 phòng/187 nhóm lớp trong đó phòng kiên cố 30 phòng chiếm 21,8 %, bán KC 23 phòng, số phòng học tạm 74 phòng, học nhờ phổ thông 60 phòng.

Triển khai kế hoạch 105/KH-UBND tỉnh, ngành Giáo dục Bình Gia chưa được đầu tư phòng học nào. UBND huyện tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng các phòng học tại các trường mầm non và các điểm trường. Chỉ đạo tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012 ngành Giáo dục và Đào tạo  khoảng 1,5 tỷ đồng để tu sửa phòng học, nhà vệ sinh, trang bị đồ dùng, thiết bị tổ chức bán trú. 

Dự án 2: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư thiết bị, đồ dùng dạy học, bộ đồ chơi theo chương trình dự án. Chủ động dành 650 triệu đồng chi thường xuyên năm 2012 ngành Giáo dục và Đào tạo để trang bị đồ dùng, đồ chơi cho cấp học, đặc biệt ưu tiên các lớp mẫu giáo 5 tuổi.      

 

Dự án 3: Trong 2 năm 2011, 2012 tổng kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi là 827.610.000 đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 650.760.000đ; Ngân sách tỉnh là 176.850.000đ.

Tiếp tục rà soát, thống kê trẻ 5 tuổi năm học 2012-2013 theo quyết định 239 của chính phủ và quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 về hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ 3,4 tuổi năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013. Lập dự toán kinh phí trình các cấp có thẩm quyền để thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổng kinh phí cần hỗ trợ là 3.456.270.000 đồng. Trong đó ngân sách Trung ương là 3.290.760.000đ; ngân sách tỉnh là 165.510.000đ.

Dự án 4: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận kế hoạch xây dựng 01 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại kế hoạch 54/KH-UBND ngày 13/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn

7. Thực hiện chế độ chính sách trẻ em và giáo viên theo quy định hiện hành của nhà nước

 

- Đối với trẻ em mẫu giáo: thực hiện theo thông tư số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên: Thực hiện theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó, quy định: Giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được nhà nước hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên mầm non có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Đối với nhân viên nấu ăn, thực hiện hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 chủ Chính phủ để đảm bảo chính sách về lương và các chế độ khác, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác lâu dài với cấp học, góp phần đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mầm non.

8. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục mầm non.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về xã hội hoá giáo dục mầm non. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục mầm non.

- Huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng tham gia phát triển giáo dục mầm non, thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

III. KINH PHÍ:

Cùng với nguồn kinh phí cấp  theo các Dự án, huyện chủ động huy động các nguồn lực để triển khai kế hoạch như sau: Tổng kinh phí 4.150.000.000đ. Chia ra Kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên: 2.850.000.000đ; Nguồn xã hội hóa và các nguồn khác: 1.300.000.000đ. Cụ thể:

- Kinh phí mở rộng quỹ đất, đền bù, san ủi giải phóng mặt bằng: Ước tính 1,5 tỉ đồng, trong đó tiết kiệm chi ngân sách chi thường xuyên huyện 700 triệu; chương trình 135 các xã 400 triệu; huy động đóng góp của nhân dân 400 triệu.

- Kinh phí tăng cường, tu sửa phòng học, nhà vệ sinh, trang bị đồ dùng, thiết bị tổ chức bán trú ước tính 2 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm chi thường xuyên 1,5 tỷ đồng; huy động nhân dân góp tiền, công lao động và các nguồn khác 500 triệu đồng

- Kinh phí trang bị đồ dùng học tập, đồ chơi 650 triệu đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, đưa mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2012- 2015.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn cụ thể hóa nội dung, kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

- Tổ chức xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp. Phối hợp với các Phòng, Ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ đất để có đủ phòng học và các phòng chức năng đáp ưng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình  giáo dục mầm non mới.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ cập  GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

- Phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, có kế hoạch cử cán bộ quản lý, giáo viên đi đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng mục tiêu giáo dục.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch để cân đối và phân bổ chỉ tiêu ngân sách hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên. Hoàn thiện các quy định về định mức đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng nội dung, yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, phổ cập GD cho trẻ 5 tuôỉ; lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch theo lộ trình.

          - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, định kì báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

          - Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan, tổng hợp chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hàng năm đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

          - Lập dự toán xây dựng kế hoạch kinh phí ngân sách hàng năm, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới; Bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, định mức tài chính để đảm bảo bố trí đủ ngân sách chi cho phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và giáo dục mầm non nói chung theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra tài chính theo quy đinh của luật ngân sách.

3. Phòng nội vụ

 

Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non để chỉ đạo thực hiện tuyển dụng, bố trí đội ngũ đảm bảo thời gian năm học, đủ định mức theo quy định và đảm bảo các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, nhân viên mầm non theo đúng quy định của nhà nước.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT và các chính sách xã hội khác cho giáo viên mầm non; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong các cơ sở giáo dục mầm non. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Phòng, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông về quyền trẻ em, vận động xã hội  cùng thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và phát triển GDMN, bảo vệ quyền trẻ em.

 

5. Phòng Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn, các trường Mầm non, Tiểu học thực hiện công tác y tế trường học, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.   

 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng trong các trường, lớp mầm non năm tuổi theo các mục tiêu phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em tại gia đình. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non kiến thức về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích cho trẻ em.

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo các yêu cầu phát triển các nhà trường, điểm trường, lớp mầm non; Chỉ đạo thiết kế, thi công xây dựng trường mầm non theo điều lệ trường mầm non.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài phát thanh - truyền hình huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý nghĩa công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, tạo sự quan tâm ủng hộ rộng rãi của xã hội đối với phát triển giáo dục mầm non. Tăng thời lượng phát sóng lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung tuyên truyền về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi  và Kế hoạch năm học “Chăm lo cho phát triển giáo dục mầm non” trên chương trình phát thanh truyền hình của huyện.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch thực trạng của đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

  - Tiếp tục rà soát thực trạng quỹ đất để hoàn thiện quy hoạch đất cho các trường, điểm trường, lớp chưa có địa điểm riêng; hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường, điểm trường.

 - Nâng cao vai trò của cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp xã trong huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng tham gia phát triển giáo dục Mầm non, thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

- Khuyến khích, huy động huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng  cùng với ngân sách nhà nước để xây dựng trường, lớp mầm non, bếp ăn bán trú, công trình vệ sinh, nước sạch, mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi....nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của xã, thị trấn về “Chăm lo phát triển Giáo dục Mầm non”. Đưa nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của các xã, thị trấn. Hàng tháng có kiểm tra, đánh  giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

 

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên      

 

 

Tham gia tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.

10. Các trường Mầm non, Tiểu học có nhóm lớp Mầm non   

 

          Tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trong phạm vi đơn vị phụ trách và tổng hợp báo cáo theo quy định.

          Làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, phụ huynh học sinh, cộng đồng cùng tham gia đóng góp tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện tốt các nội dung của đề án Chính Phủ.

          Chăm lo phát triển giáo dục mầm non là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược của sự nghiệp giáo dục và Đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các Phòng, Ban của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu của kế hoạch thực hiện năm học 2012-2013 “ Chăm lo phát triển giáo dục mầm non” huyện Bình Gia./.

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- TT Huyện uỷ;                       BC

- TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban của huyện;

- MTTQ huyện, các đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các trường : MN, TH trên địa bàn;

- Lưu: VT, Phòng GD&ĐT

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Hưng

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,550

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-19 04:24:14

  Chi tiết:

   Hôm nay: 125

   Tuần này: 8225

   Tháng này: 22551

   Năm nay: 89053

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com