BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Nghị quyết phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục- thể thao huyện năm 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIA

 

Số:  11  /2007/ NQ-HĐND

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Bình Gia, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Đề án xã hội hoá các hoạt động giáo dục-đào tạo, dạy nghề,

Y tế, văn hoá và thể dục-thể thao huyện Bình Gia từ năm 2007 đến 2010

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số: 1505/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục-thể thao tỉnh Lạng Sơn từ năm 2007 đến 2010;

Sau khi xem xét Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá và thể dục-thể thao huyện Bình Gia từ năm 2007 đến 2010 của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Nhân dân huyện phê chuẩn Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá và thể dục-thể thao huyện Bình Gia từ năm 2007 đến 2010. Hội đồng Nhân dân huyện quyết định như sau:

1. Về mục tiêu thực hiện Đề án xã hội hoá đến năm 2010

a) Mục tiêu tổng quát

Huy động sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn xã hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, thực hiện tốt hơn công bằng xã hội. Phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo được thụ hưởng thành quả giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao

b) Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2010 tại 20/20 xã, thị trấn có trường mầm non, huy động trẻ ra nhà trẻ trên 25%, ra lớp mẫu giáo trên 80%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 99% trở lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm từ 95% trở lên, phấn đấu trên 90% học sinh tốt nghiệp lớp 9 được vào học lớp 10.

- Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn đạt trên 80%, mỗi năm đào tạo 400 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 12%.

- Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng dưới 20%; trẻ em trong độ tuổi được tiêm đủ vắc xin phòng bệnh đạt 100%.

- Số xã chuẩn quốc gia về y tế đạt trên 90%; số xã có bác sĩ, nhân viên y tế thôn bản hoạt động đạt 100%; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%;

- Đến năm 2010 có: 70% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 20% số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn làng văn hoá; 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn công sở văn hoá; 100% các xã, thị trấn có nhà văn hoá; 60% số thôn có nhà văn hoá; 80% số xã, thị trấn có tủ sách thư viện; 100% số xã thành lập và duy trì được các hoạt động của đội văn nghệ quần chúng.

- Số xã, thị trấn có sân tập thể thao đạt 100%; xây dựng 01 nhà tập đa năng cấp huyện.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Thực hiện các chính sách ưu tiên nguồn ngân sách nhà nước và huy động tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục, quan tâm hơn đến các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn, chính sách hỗ trợ dạy nghề cho người lao động. Chủ động phối hợp với các cơ sở dạy nghề của trung ương, của tỉnh để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động của huyện.

- Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt các quy định và đảm bảo tối đa quyền lợi của các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương xã hội hoá y tế trên địa bàn.

- Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu. Tăng cường đầu tư cho văn hoá từ nguồn ngân sách Nhà nước để nâng cao vai trò chủ đạo, nòng cốt của các cơ quan, đơn vị văn hoá công lập trong quá trình thực hiện xã hội hoá.

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các cơ sở hạ tầng cho hoạt động thể dục-thể thao. Tăng cường huy động mọi tiềm năng trong xã hội để phát triển sự nghiệp thể dục-thể thao của huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Nhân dân huyện giao cho Uỷ ban Nhân dân huyện, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân huyện Khoá XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

Nơi nhận:                                                                                                         CHỦ TỊCH                      

- TT HĐND tỉnh Lạng sơn;

- UBND tỉnh Lạng sơn;

- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;

- Công báo tỉnh;                                                                                                (Đã ký)

- TT HU Bình gia;

- CT,PCT HĐND huyện;                                              

- CT UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                                    Lý Văn Thăng

- UBMTTQ huyện ;

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn

- Lưu hồ sơ kỳ họp.

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,140

  IP của bạn: 54.156.61.117

  Thời gian: 2018-03-18 14:41:12

  Chi tiết:

   Hôm nay: 411

   Tuần này: 9205

   Tháng này: 22139

   Năm nay: 88641

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com