Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, hoạt động của trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông

        UBND TỈNH LẠNG SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/QĐ-STTTT-VP                                                Lạng Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, hoạt động

của Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

            Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBNĐ tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm báo chí và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Biên tập Website của Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng các phòng và đơn vị tương đương phòng thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

     Nơi nhận

 

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;

 

 

- Lãnh đạo Sở;

 

 

- Lưu VP, VT.

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đồng

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này