Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Thứ Tư, 04/01/2017 - 15:19

          Nhằm tiếp tục huy động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành TT&TT năm 2017, ngày 19/12/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 105/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

          Theo đó, năm 2017, Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, với các nội dung chủ yếu sau:

          Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017 và các năm tiếp theo.

          Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. Đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ TT&TT về thực hiện các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, của từng đơn vị cơ sở. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí và Xuất bản.

          Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

          Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thường xuyên trong năm, phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

          Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

          Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, tiên tiến. Các tổ chức đoàn thể trong ngành TT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo.

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, gương các điến hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa…/.

                                                                                            Lưu Thị Khánh Ly

                                                                                         Trung tâm CNTT&TT

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này