QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN

QUY ĐỊNH
Về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức và người lao động
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-STTTT-VP ngày 20/11/2008
của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định là những quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội; trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; là cơ sở xem xét, kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức và người lao động hàng năm.

Điều 2. Nguyên tắc điều chỉnh

Đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông được xây dựng trên cơ sở phẩm chất đạo đức “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan có lối sống lành mạnh, văn hoá, văn minh; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thụ động, ỷ lại trong thực thi công vụ.

Chương II

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG PHẢI LÀM

Điều 3. Các quy định chung

1. Cán bộ, công chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

2. Cán bộ, công chức, lao động có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của các cán bộ, công chức, lao động khác trong cơ quan và các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ảnh của mình.

3. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, lao động cơ quan và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, lao động vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Điều 4. Quy định việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ, công chức, lao động khi thực thi nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, lao động khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền. Khi được giao nhiệm vụ phải phối hợp với cán bộ, công chức, lao động khác trong cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả.

2. Cán bộ, công chức, lao động khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức, lao động phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, lao động phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó.

Điều 5. Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, lao động thực thi nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, lao động khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do.

2. Cán bộ, công chức, lao động khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định trong giao tiếp hành chính

1. Cán bộ, công chức, lao động khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải đeo thẻ công chức theo quy định, phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, lãnh đạo và đồng nghiệp.

2. Trong giao tiếp tại công sở với công dân, cán bộ, công chức, lao động phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng…) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời.

3. Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, công chức, lao động thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, lao động; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, lao động; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, lao động khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, lao động khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

4. Cán bộ, công chức, lao động thừa hành chuyên môn, nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả cao.

5. Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, công chức, lao động phải chân thành, nhiệt tình, bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.

Điều 7. Quy định trong quan hệ xã hội

1. Cán bộ, công chức, lao động khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu.

2. Cán bộ, công chức, lao động có trách nhiệm hướng dẫn người dân khi tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực mình được giao đúng quy định của pháp luật nhằm tạo nếp sống và làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức, lao động khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Chương III

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG           KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 8. Các quy định chung

1. Cán bộ, công chức, lao không được làm những việc được quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19 và Điều 20 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các Điều 37, Điều 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ, công chức, lao động không được làm.

2. Cán bộ, công chức, lao động khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.

Điều 9. Những việc cán bộ, công chức, lao động không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, lao động không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ do mình gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân.

2. Cán bộ, công chức, lao đông không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

3. Cán bộ, công chức, lao động không được che dấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung phản ảnh của cán bộ, công chức, lao động làm việc trong cơ quan mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Những việc cán bộ, công chức, lao động không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân

1. Cán bộ, công chức, lao động khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Cán bộ, công chức, lao động không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

3. Cán bộ, công chức, lao động không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Những việc cán bộ công chức, lao động không được làm trong quan hệ xã hội

1. Cán bộ, công chức, lao động không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội.

2. Cán bộ, công chức, lao động không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.

3. Cán bộ, công chức, lao động không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.

4. Cán bộ, công chức, lao động không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

5. Cán bộ, công chức, lao động không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, lao động

1. Cán bộ, công chức, lao động có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản của Quy định này.

2. Cán bộ, công chức, lao động có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, lao động khác thực hiện đúng Quy định này; phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về những vi phạm Quy định này của cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan.

Điều 13. Trách nhiệm của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở

1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này của cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan.

3. Phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức, lao động vi phạm các điều khoản của Quy định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Khi cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan vi phạm các quy định tại điều 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 của Quy định này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở cũng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Chánh Văn phòng có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở trong việc quán triệt, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan phản ánh về Văn phòng để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

 
 
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Văn Đồng
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này