QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

QUY CHẾ

 CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/QĐ- STTTT - VP ngày 20/11/2008 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn)

 

Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích xây dựng quy chế:

- Chủ động trong quản lý, sử dụng biên chế, hợp đồng lao động và chi tiêu tài chính trong cơ quan.

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu.

- Các khoản chi tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các quy định về tài chính hiện hành, đồng thời đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết để cán bộ công chức và người lao động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ quan; thực hiện chi đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định của nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng quy chế:

- Đảm bảo thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và các nguyên tắc tài chính hiện hành.

- Hoá đơn chứng từ thanh toán phải là chứng từ được lập theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính phát hành, nội dung ghi chép phải rõ ràng, có đầy đủ chữ ký theo chức danh quy định, trước khi chuyển kế toán thanh toán phải có đầy đủ chữ ký xác nhận đồng ý duyệt chi của Giám đốc hoặc phó giám đốc được uỷ quyền, các trường hợp không có hoá đơn đỏ là các chứng từ có giá trị ít hơn 100.000đồng còn các trường hợp khác phải được Giám đốc quyết định và đồng ý trước khi chi tiêu.         

- Hết năm tài chính, kế toán tiến hành kiểm quỹ tiền mặt của các nguồn kinh phí hoạt động trong năm theo quy định.

Chương II - NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Về sử dụng văn phòng phẩm

Máy in, mực in và giấy in trang bị và cấp phát cho Giám đốc, các Phó Giám đốc, Chánh văn phòng, kế toán và văn thư cơ quan.    

Các văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác cấp phát theo nhu cầu thực tế sử dụng từng tháng vào phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, không được sử dụng văn phòng phẩm vào việc riêng.

Điều 4. Về sử dụng ô tô phục vụ công tác

Xe ô tô con chủ yếu sử dụng phục vụ công tác cho các đồng chí lãnh đạo Sở. Các đồng chí trưởng, phó phòng và nhân viên đi công tác tự túc phương tiện. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng xe ô tô cơ quan thì báo cáo Giám đốc xem xét quyết định.

Việc điều động xe ô tô cơ quan thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở, xe ô tô ra khỏi cơ quan nhất thiết phải được sự đồng ý của Giám đốc. Không dùng xe cơ quan phục vụ vào mục đích cá nhân, hạn chế cho xe chạy trong Thành phố, gây lãng phí xăng dầu. Xe ô tô phải được đưa vào nơi quy định, lái xe không tự ý đưa xe về nhà riêng.

Điều 5. Về sử dụng điện thoại
- Về sử dụng điện thoại tại công sở:

Các phòng cần quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong phòng sử dụng điện thoại tiết kiệm, các phòng được trang bị điện thoại cố định tự quản lý máy của phòng, chỉ gọi khi giao dịch công tác. Cơ quan không chấp nhận thanh toán cho các cuộc gọi việc riêng. 

Thực hiện khoán mức cước phí điện thoại cho tất cả các máy điện thoại trong cơ quan như sau:

Máy Văn phòng không khoán.
Máy làm việc tại các phòng chuyên môn:     100.000đ/tháng

Mức khoán trên bao gồm cả thuế GTGT đây là mức khoán bình quân cho 12 tháng, đến cuối năm máy nào vượt quá định mức khoán trên cơ quan sẽ lập danh sách trừ vào lương trưởng phòng. (các phòng có nhu cầu liên hệ công tác ngoài tỉnh thì đăng ký với văn phòng).

- Về sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động:

 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng, thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với Giám đốc thực hiện theo chế độ quy định.

Điều 6. Về sử dụng điện trong cơ quan:

Các phòng phải có ý thức tiết kiệm điện, tại phòng làm việc và xung quanh cơ quan.

Hết giờ làm việc cán bộ công chức cuối cùng trong phòng ra về phải tắt tất cả các thiết bị sử dụng điện, trường hợp quên không tắt các thiết bị sử dụng điện để xẩy ra hư hỏng tài sản trong cơ quan thì phải bồi thường thiệt hại.

Điều 7. Về trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức:

Trong trường hợp kết thúc năm Ngân sách, Sở Thông tin và Truyền thông không sử dụng hết kinh phí được giao thì phần chênh lệch tiết kiệm được sẽ bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan theo quy định hiện hành. Nhưng tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.

Điều 8. Chi hội nghị

Thực hiện theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính. Ngoài ra căn cứ vào từng trường hợp cụ thể Giám đốc quyết định chi cho các hội nghị tập huấn, hội thảo, lễ kỷ niệm, ngày truyền thống ngành. Với tinh thần tiết kiệm và đúng chế độ quy định.

Điều 9: Chi tiếp khách

Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp khách phải thực hiện tiết kiệm, chứng từ chi tiếp khách phải là hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành và được lãnh đạo phê duyệt trước khi chuyển kế toán thanh toán .

Điều 10. Chi phí xăng dầu

Trước mắt cấp xăng theo định mức 14 lít/100km. Trên cơ sở định mức tiêu thụ nhiên liệu hàng tháng. Cơ quan chuyển trả đơn vị bán hàng theo số km thực tế đã đi của xe (chỉ số trên Công tơ mét).

Điều 11. Chế độ công tác phí

Các cán bộ trong cơ quan đi công tác phải được sự phân công của lãnh đạo Sở. Chế độ công tác phí đi công tác trong tỉnh được thanh toán theo Quyết định số: 29/2007/QĐ-UBND ngày 6/8/2007 của UBDN tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định một số mức chi công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đi công tác ngoài tỉnh thanh toán theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

1. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác:

- Người đi công tác được thanh toán tiền vé tàu, vé xe (nếu đi công tác bằng phương tiện giao thông công cộng), cước qua cầu phà, đò ngang theo giá cước thông thường nếu có đầy đủ chứng từ hợp lệ. Trường hợp đi công tác bằng phương tiện máy bay, người đi công tác được thanh toán các khoản sau: tiền vé máy bay, lệ phí ra sân bay và tiền cước phương tiện vận tải công cộng từ nơi công tác ra sân bay và ngược lại (nếu có).

- Trường hợp người đi công tác sử dụng xe ô tô cơ quan, phương tiện do cơ quan thuê hoặc cơ quan bố trí thì không được thanh toán tiền tàu xe.

2. Đối với cán bộ tự túc phương tiện đi công tác

- Khi đi công tác người đi công tác không sử dụng phương tiện vân tải của cơ quan mà tự túc phương tiện thì được thanh toán các khoản sau:

+ Tiền vé tàu, vé xe theo giá thực tế của tuyến đường đi công tác;

+ Phụ cấp lưu trú và tiền thuê phòng ngủ (nếu có);

Điều 12. Chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

Đối với tất cả các tài sản tại các phòng trong cơ quan khi bị hỏng cần sửa chữa, bảo dưỡng thì phòng đó phải đề nghị với Văn phòng để Văn phòng tổng hợp trình lãnh đạo phê duyệt. Những trường hợp tự ý gọi sửa chữa mà chưa được lãnh đạo phê duyệt thì cơ quan không thanh toán.

Điều 13. Quản lý tài sản phương tiện

Mọi tài sản, phương tiện trong cơ quan đều phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Các tài sản, phương tiện đều giao cho các phòng quản lý, sử dụng trên nguyên tắc: quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, mọi sự biến động về tài sản phải được theo dõi, kiểm kê định kỳ,

- Quản lý xe ô tô: Lái xe được giao quản lý xe phải giữ gìn sạch sẽ, kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đi công tác. Khi xe có hiện tượng hỏng hóc, lái xe phải báo với Văn phòng, Văn phòng đề nghị lãnh đạo cho sửa chữa kịp thời phục vụ công tác.

- Quản lý các tài sản, thiết bị khác: các phòng được trang bị máy vi tính và các thiết bị làm việc cần quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các tài sản đã được giao. Không được tự ý thay đổi các tài sản khi không có ý kiến của văn phòng.

- Các phòng được giao tài sản tự quản lý tài sản của phòng. Nếu mất tài sản thì phòng đó phải chịu trách nhiệm bồi thường.

- Người cuối cùng ra khỏi cơ quan phải có trách nhiệm kiểm tra việc khoá cửa của các phòng trong cơ quan.

Chương III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm phổ biển Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công chức lao động trong phòng để tổ chức thực hiện và kiểm tra trong phạm vi mình quản lý; đề xuất kiến nghị với lãnh đạo nhằm quản lý tốt kinh phí và tài sản công.

Điều 15. Văn phòng, thanh tra sở và các phòng chuyên môn chấp hành chi tiêu đúng nguyên tắc, chế độ tài chính, sử dụng kinh phí đúng mục đích tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 16. Văn phòng có trách nhiệm chung theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản, trang thiết bị trong cơ quan đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, chưa hợp lý các phòng phản ánh để cơ quan điều chỉnh cho phù hợp.

 
 
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Đồng

 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này