Phòng Kế hoạch, Tài chính

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH        

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1.  Chủ trì Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông; phân cấp quản lý, xã hội hóa về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao trình UBND tỉnh. Dự thảo quyết định, chỉ thị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

2.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt.

3.  Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông của địa phương sau khi được phê duyệt;

4.  Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định đối với các dự án về đầu tư chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật.

5.  Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông ở địa phương theo các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6.  Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

7.  Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông:

a) Quản lý dịch vụ công ích:

Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương: Phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

8.  Thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp theo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở. 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này