Menu chính

Giới thiệu về Ban dân tộc

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng

Điện thoại: 0253 810429 - Fax: 0253 810932

E-mail: dtlangson@cema.gov.vn

 

 

 

* Lãnh đạo ban

Họ và tên: Triệu Sành Lẩy

Chức vụ: Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3811274

Điện thoại di động: 0913278277

 

 

Họ và tên: Vi Hữu Bình

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3810344

Điện thoại di động: 0912203029 

 

 

Họ và tên: Triệu Thắng Khì

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3812609

Điện thoại di động: 0982292717 

 

 

Họ và tên: Phùng Văn Bình

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3818865

Điện thoại di động:0913053261

 

Họ và tên: Triệu Văn Lạng

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại di động: 0912119127

 

 

* CÁC PHÒNG STT


Đơn vị


Họ và tên


Chức vụ


Điện thoại cố định


I


Văn phòng


 


 


1


 


Đinh Thị Phượng


Chánh Văn phòng


025 3814172

2
 

Hoàng Thị Lệ

Phó chánh văn phòng
025 3810723                  

II


Thanh tra


 


 


1


 


Chu Văn Mốt


Chánh thanh tra


025 3814171


III


Phòng Chính sách


 


 


1


 


Lăng Văn Hiền


Tr. phòng chính sách


025 3814712


 


 


 


 

 

IV


Phòng Đầu tư và Xây dựng


 


 


1


 


Lý Đức Trọng


Tr. phòng ĐT&XD


025 3810470


2


 


Bế Văn Sơn


Phó phòng ĐT&XD


025 3810948


V


Phòng Kế hoach -Tổng hợp


 


 


1


 


Hoàng Văn Đạt


Phó phòng KH-TH


025 814820

 

Thông tin thời tiết
Lạng Sơn
Hà nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn