Menu chính

Nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hiệu quả công tác vận động và phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn