Các sở, ngành, huyện, TP

KH Tiếp xúc cử tri của HĐND huyện Bắc Sơn năm 2018

Thứ Ba, 30/01/2018 - 15:52

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BẮC SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/KH-HĐND

   Bắc Sơn,  ngày 09 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tiếp xúc cử tri của HĐND huyện Bắc Sơn năm 2018

 
   

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Sơn; Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND theo quy định của pháp luật.

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến và giải thích các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và vận động nhân dân thực hiện; tạo điều kiện cho đại biểu HĐND liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan nhà nước hữu quan trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Yêu cầu

Các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn xây dựng chương trình TXCT của tổ, nhằm ấn định về thời gian, địa điểm, lựa chọn chuyên đề phù hợp, thông báo nội dung chương trình kỳ họp (khi có thông báo), phân công cụ thể cho thành viên trong Tổ đại biểu HĐND thực hiện theo đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc TXCT để cử tri tham gia đầy đủ các buổi TXCT tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện

1.1. Kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

a) Trước kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

* Về nội dung TXCT: Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri những vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

- Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiếp thu và giải trình các ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại cuộc TXCT.

* Thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT: Trong tháng 6/2018, chậm nhất 03 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động TXCT các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi báo cáo, biên bản TXCT đến Thường trực HĐND huyện để tổng hợp.

b) Sau kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

* Về nội dung TXCT: Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri những vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện.

* Thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp HĐND, kết thúc hoạt động TXCT các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi báo cáo, biên bản TXCT đến Thường trực HĐND huyện để tổng hợp (chậm nhất 03 ngày kể từ ngày TXCT).

1.2. Kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

a) Trước kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

* Về nội dung TXCT: Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri những vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2018.

- Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tiếp thu và giải trình các ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại cuộc TXCT.

* Thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT: Trong tháng 11/2018, chậm nhất 03 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động TXCT các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi báo cáo, biên bản TXCT đến Thường trực HĐND huyện để tổng hợp.

b) Sau kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

* Về nội dung TXCT: Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri những vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện.

- Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu trong năm 2018 theo quy định.

* Về thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp HĐND, kết thúc hoạt động TXCT các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi báo cáo, biên bản TXCT đến Thường trực HĐND huyện để tổng hợp(chậm nhất 03 ngày kể từ ngày TXCT).

2. Việc tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề

Ngoài việc TXCT trước, sau kỳ họp thứ các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện có thể TXCT nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri cũng như những vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm. Để thực hiện TXCT, đại biểu HĐND huyện có thể thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện phục vụ, giúp việc đại biểu hoặc đại biểu liên hệ với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tổ chức hội nghị TXCT. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giúp đại biểu HĐND thực hiện việc TXCT theo quy định.

3. Việc phối hợp tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm và thứ sáu Quốc hội khóa XIV, năm 2018 (Thực hiện theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy và thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

III. ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG TXCT

 1. Địa điểm

a) Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 07 xã: Chiêu Vũ, Quỳnh Sơn, Hưng Vũ, Tân Lập, Tân Thành, Chiến Thắng, Đồng Ý.

b) Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 07 xã: Hữu Vĩnh, Long Đống, Trấn Yên, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Vũ Sơn, Vạn Thủy.

Đối với Hội nghị tiếp xúc cử tri có thể tổ chức tại trung tâm xã hoặc tại thôn, khối phố (do xã, thị trấn tự chọn).

* Việc tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ huyện căn cứ tình hình thực tế sẽ xem xét, lựa chọn những điểm TXCT có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được trả lời, giải quyết để tổ chức cho đại biểu TXCT (không nhất thiết phải TXCT ở tất cả các điểm như trước kỳ họp). Đối với TXCT sau kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện có thể kết hợp lồng ghép với kỳ họp cuối năm 2018 các xã, thị trấn.

2. Đối tượng

Toàn bộ cử tri hoặc đại diện hộ gia đình ở thôn hoặc liên thôn. Đảm bảo cho hội nghị tiếp xúc cử tri phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn dân cư. Nên chọn thôn, bản chưa tiếp xúc cử tri lần nào, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm để tổ chức tiếp xúc cử tri.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường Ủy ban MTTQ các cấp thống nhất địa điểm, thời gian tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị bầu cử đó. Việc xây dựng chương trình TXCT cần thực hiện theo hướng: Bố trí địa điểm TXCT trước và sau kỳ họp cùng một địa điểm để đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ TXCT theo Luật định.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, phân công cán bộ lãnh đạo tham dự các buổi TXCT trên địa bàn để tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân cùng cấp và các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX tổ chức tốt các buổi TXCT theo Luật định; phối hợp tổng hợp, báo cáo kết quả và ghi biên bản các buổi TXCT; đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn cho hoạt động TXCT, đồng thời thông báo rộng rãi để cử tri biết, tham dự đầy đủ.

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, HĐND, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện.

5. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện phân công đại biểu HĐND thực hiện lịch tiếp xúc cử tri. Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri của Tổ báo cáo Thường trực HĐND huyện (chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri).

6. Đài Truyền thanh-Truyền hình chủ động xây dựng kế hoạch đưa tin về hoạt động TXCT để cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát; cử phóng viên tham dự để đưa tin kịp thời về hoạt động TXCT của đại biểu HĐND huyện.

 

Trên đây là kế hoạch Tiếp xúc cử tri năm 2018 của HĐND huyện Bắc Sơn. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nếu có sự thay đổi, Thường trực HĐND huyện sẽ có văn bản thông báo điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- TT Huyện uỷ (B/c);                                                                    

- TT HĐND huyện;

- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;

- Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện;

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;

- Lưu: VT.                                                                                              

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Lê Thị Nga

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn